งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนพิธี สำหรับชาวพุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนพิธี สำหรับชาวพุทธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนพิธี สำหรับชาวพุทธ

2 องค์ประกอบของศาสนา ๕ ประการ
๕ ประการ ๑. ศาสดา คือผู้ก่อตั้งศาสนา ๒. ศาสนธรรม คือหลักธรรมคำสอน ๓. ศาสนิกหรือสาวก คือผู้ปฏิบัติตาม ๔. ศาสนสถานหรือศาสนวัตถุ ๕. ศาสนพิธี คือพิธีกรรมทางศาสนา

3 ศาสนพิธี คือระเบียบ แบบแผน แบบอย่าง
ที่ปฏิบัติในศาสนา โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ของศาสนพิธี ศาสนพิธีที่ถูกต้องทำให้พิธีมีความเรียบร้อย งดงามเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะของผู้ที่ได้พบเห็น เป็นเครื่องแสดงเกียรติยศของเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไว้

4 ประเภทของศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา

5 กุศลพิธี เป็นพิธีกรรมที่เนื่องด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล *การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ *การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา *การรักษาศีลต่าง ๆ

6 ๒. บุญพิธี พิธีทำบุญ เป็นประเพณีในครอบครัว
ในสังคม เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิต *พิธีทำบุญงานมงคล *พิธีทำบุญงานอวมงคล

7 ๓. ทานพิธี พิธีถวายทานต่างๆ *ปาฏิบุคลิกทาน *สังฆทาน
*การถวายกฐิน ผ้าป่า ผ้าอาบน้ำฝนและอื่น ๆ

8 ๔. ปกิณกพิธี พิธีเบ็ดเตล็ด เป็นมารยาทและวิธีปฏิบัติ ศาสนพิธี
พิธีเบ็ดเตล็ด เป็นมารยาทและวิธีปฏิบัติ ศาสนพิธี *วิธีตั้งโต๊ะหมู่บูชาและจัดอาสนะสงฆ์ *วิธีวงด้ายสายสิญจน์ *วิธีจุดธูปเทียน *วิธีแสดงความเคารพพระ

9 *วิธีประเคนของพระ *วิธีทอดผ้าบังสุกุล *วิธีทำหนังสืออาราธนาและใบปวารณา *วิธีอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม *วิธีกรวดน้ำ ฯลฯ

10 พระราชกุศล และรัฐพิธี
งานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี

11 งานพระราชพิธี เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นประจำปี เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรืองานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น พระราชพิธีอภิเษกสมรส พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

12 งานพระราชกุศล เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล งานพระราชกุศลบางงานต่อเนื่องกับงานพระราชพิธี เช่น พระราชกุศลมาฆบูชา พราะราชกุศลทักษิณานุประทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี พระราชกุศลทรงบาตร

13 งานรัฐพิธี เป็นงานพิธีที่รัฐบาลหรือทางราชการจัดขึ้นเป็นประจำปี โดยกราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเป็นประธานประกอบพิธี เช่นรัฐพิธีที่ระลึกวันจักรี รัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันทรงรับเข้าเป็นงานพระราชพิธี

14 งานทั้ง ๓ นี้ จะมีหมายกำหนดการ ทุกงาน การนิมนต์พระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนพิธี เป็นหน้าที่ของฝ่ายพิธี กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพระราชวัง

15 คำที่เกี่ยวเนื่องกับพิธี

16 พิธีกร * ผู้ดำเนินการในพิธี หรือผู้ดำเนินรายการ
* ผู้รับผิดชอบในด้านพิธีการ * ผู้ประสาน ควบคุม และกำกับรายการให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้

17 พิธีกรรม * การประกอบพิธีในงานต่างๆ * การบูชา

18 ขั้นตอนของพิธีที่กำหนดไว้ตามลำดับ ในกำหนดการตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบพิธี
พิธีการ ขั้นตอนของพิธีที่กำหนดไว้ตามลำดับ ในกำหนดการตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบพิธี

19

20 เส้นทางนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศาสนพิธี สำหรับชาวพุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google