งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Statistics พีระพงษ์ แพงไพรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Statistics พีระพงษ์ แพงไพรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Statistics พีระพงษ์ แพงไพรี

2 QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section
เมื่อคืนนี้ท่านนอนเวลาเท่าไร? เมื่อเช้านี้ท่านตื่นนอนเวลาเท่าไร? ท่านทานอาหารเช้าหรือยัง? ท่านทานอาหารเช้าที่ไหน? ท่านทานอะไรเป็นอาหารเช้า?

3 วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายการแจกแจงแบบปกติได้
สามารถอธิบายค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐานได้ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนได้ สามารถอธิบายค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานได้

4 เนื้อหา

5 การแจกแจงแบบปกติ และโค้งปกติ

6 ค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean, ) ค่าฐานนิยม (Mode)
ค่ามัธยฐาน (Median)

7 ค่ากลางของข้อมูล

8 ค่ากลางของข้อมูล

9 A กับ B มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน แต่ การกระจายของข้อมูลไม่เท่ากัน
A กับ B มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน แต่ การกระจายของข้อมูลไม่เท่ากัน

10 ค่าการกระจาย ความแปรปรวน (Variance, 2)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, ) สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation, CV)

11    = 0  1 -3 -2 - + +2 +3

12    = 70  5 55 60 65 70 75 80 85 -3 -2 - + +2 +3

13    = 70  5   1 68%   2 95%   3 99%

14 ค่าการกระจาย ความแปรปรวน (Variance, 2)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, ) สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation, CV)

15 Coefficient of Variation (CV)
เป็นค่าที่อธิบายการกระจายของข้อมูล โดยบอกในรูปของสัดส่วนเทียบกับค่าเฉลี่ย ว่า ข้อมูลนี้มีการกระจายกี่เปอร์เซ็นต์ %𝑪𝑽= 𝝈 𝝁 ×𝟏𝟎𝟎

16 ตอนนี้ได้วัตถุประสงค์ข้อไหนบ้าง?
สามารถอธิบายการแจกแจงแบบปกติได้ สามารถอธิบายค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐานได้ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนได้ สามารถอธิบายค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานได้

17 QUIZ หลังเรียน ข้อมูลไหนมีการกระจายน้อยที่สุดและข้อมูลไหนมีการกระจายมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt Basic Statistics พีระพงษ์ แพงไพรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google