งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Statistical Package for the Social Sciences : SPSS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Statistical Package for the Social Sciences : SPSS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS) 1. การพรรณนาโดยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Descriptive statistic) 2. การพรรณาข้อมูลโดยการวัดการกระจาย (Dispersion)

2 1. ตัวแปรระดับ Nominal เช่น - เพศ - สถานภาพการสมรส *การวัดแนวโน้มเข้าสูส่วนกลางใช้ ฐานนิยม (Mode) *การวัดการกระจายของข้อมูล ใช้ เปอร์เซ็นต์ ดังนี้

3

4

5

6

7

8

9 - สถานภาพการสมรส

10

11

12

13

14 2. ตัวแปรระดับ ordinal เช่น - ระดับการศึกษา *การวัดแนวโน้มเข้าสูส่วนกลางใช้ มัธยฐาน (Median) *การวัดการกระจายของข้อมูล ใช้ค่าพิสัย (Range) หรือ ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Interquartile, Q) ดังนี้

15

16

17

18

19 3. ตัวแปรระดับ interval เช่น - ทัศนคติของ Likert scale *การวัดแนวโน้มเข้าสูส่วนกลางใช้ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean) *การวัดการกระจายของข้อมูล ใช้ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation , S.D.) ค่าความแปรปรวน (Variance) ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน (coefficient of variation หรือ C.V) ดังนี้

20

21

22

23 4. ตัวแปรระดับ ratio เช่น - อายุ (ปี) - รายได้ *การวัดแนวโน้มเข้าสูส่วนกลางใช้ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean) *การวัดการกระจายของข้อมูล ใช้ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation , S.D.) ค่าความแปรปรวน (Variance) ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน (coefficient of variation หรือ C.V) ดังนี้

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google