งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม SPSS ในการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม SPSS ในการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม SPSS ในการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล
บทที่ 5 การใช้โปรแกรม SPSS ในการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล

2 วิธีการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล
วิธีการตรวจสอบโดยใช้กราฟ วิธีการตรวจสอบโดยใช้สมมุติฐาน BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

3 กราฟที่ใช้ตรวจสอบการแจกแจงความถี่ของข้อมูล
Histogram Stem and Leaf Plot Boxplot Normal plot Detrended Normal Plot BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

4 วิธีการตรวจสอบโดยใช้สมมติฐาน
Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Test) จะใช้เมื่อข้อมูลมีมากว่า 50 case Shapiro-Wilk Test จะใช้เมื่อข้อมูลมีไม่มากกว่า 50 case BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

5 การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลแบบไม่แยกกลุ่ม
ลักษณะของข้อมูลที่ใช้มีเพียง 1 ชุด เท่านั้น ในกรณีที่มีกลุ่มย่อย ๆ แต่จะทดสอบรวมเป็นกลุ่มเดียว คำสั่งที่ใช้ Analyze Descriptive Statistics Explore BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

6 การแปรผลของการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล
ส่วนที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์คือตัวแปร Sale .ใช้ข้อมูลทั้งหมด 40 ค่า (Case) ไม่มีข้อมูลสูญหาย (Missing) BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

7 ส่วนที่ 2 BC428 Statistical Software for Decision Making
A.Bootsara Prakobtham

8 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร sale
ค่าเฉลี่ยของยอดขายเป็น 68.90 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเป็น 1.78 การประมาณค่าแบบช่วงของค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ถึง ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ตัดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดทิ้งไปอย่างละ5%เป็น 68.69 ค่ามัธยฐานเป็น 68.00 ค่าความแปรปรวนเป็น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 11.24 ยอดขายต่ำสุดเป็น 45 ยอดขายสูงสุดเป็น 96 ค่าพิสัยเป็น 51 ค่า Q3-Q1=14 ค่าความเบ้เป็น แสดงว่ามีการแจกแจงใกล้เคียงกับแบบปกติ ค่าความโด่งเป็น แสดงความความโด่งใกล้เคียงโด่งแบบปกติ BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

9 ส่วนที่ 3 เป็นการแสดงค่า Percentiles ตั้งแต่P5 ถึง P95 ดังนี้
BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

10 ส่วนที่ 4 ทดสอบสมมติฐานว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่
1) สมมติฐาน H0 : ข้อมูล Sale มีการแจกแจงแบบปกติ H1 : ข้อมูล Sale ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 2) สถิติทดสอบคือ shapiro-wilk = 0.987 3) กำหนด ค่าระดับนัยสำคัญ = 0.05 4) ค่า Sig = 0.945 5) ค่า sig> นั่นคือ Accept Ho สรุปได้ว่าข้อมูล Sale มีการแจกแจงแบบปกติ BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

11 หมายเหตุ การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
ในกรณีที่ข้อมูลมีมากว่า 50 Case ผลการวิเคราะห์จะได้เพียงการทดสอบโดยใช้ K-S Test เท่านั้น ในกรณีที่มีการกำหนดค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้จะต้องใช้การทดสอบ K-S (ไม่ใช่ Lilliefors) BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

12 จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงใกล้เคียงการแจกแจงปกติ
ส่วนที่ 5 Histogram แสดงข้อมูลของยอดขาย โดยที่แกนนอนแทนข้อมูล และแกนตั้งแทนจำนวนความถี่ข้อมูล จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงใกล้เคียงการแจกแจงปกติ BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

13 sale amount Stem-and-Leaf Plot
Frequency Stem & Leaf Stem width: Each leaf: case(s) ส่วนที่ 6 Stem and Leaf ลองแปรผลเอง BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

14 ส่วนที่ 7 Normal Q-Q Plot ข้อมูลกระจายตัวอยู่ใกล้เคียงกับเส้นตรง แสดงว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

15 ส่วนที่ 8 Detrended Normal Q-Q Plot ข้อมูลกระจายตัวอยู่รอบเส้นตรงโดยไม่มีรูปแบบ แสดงว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

16 ส่วนที่ 9 Boxplot ลองแปรผลเอง
BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

17 การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลแบบแยกกลุ่ม
เป็นการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลหลาย ๆ กลุ่มพร้อม ๆ กัน เช่น เปรียบเทียบข้อมูล เรื่องของยอดขายแยกตามเพศ คำสั่งที่ใช้ Analyze  Descriptive  Explore BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

18 sale amount Stem-and-Leaf Plot for SEX= female Frequency Stem & Leaf
1.00 Extremes (>=96) Stem width: Each leaf: case(s) sale amount Stem-and-Leaf Plot for SEX= male Frequency Stem & Leaf Stem width: Each leaf: case(s) BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham

19 BC428 Statistical Software for Decision Making
A.Bootsara Prakobtham


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม SPSS ในการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google