งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management. ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management. ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management

2 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของบุคลากร โรงพยาบาล หนองคาย ศูนย์การเรียนรู้ (KM) ปีงบ 2554

3 “ ” “การเพิ่มมูลค่าบรรณารักษ์ แพทย์” นางไพรวรรณ์ จันทร์แดง บรรณารักษ์งานห้องสมุด โดยโดยโดยโดย

4 นางวันรัฐ ตั้งกิจวาณิชย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ “ การฉีด Botulinum Toxin เพื่อรักษาอาการเกร็งของ กล้ามเนื้อ ” โดยโดยโดยโดย

5 “ โรคไข้เลือดออกและการดูแล รักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก ” นางสาวเบญจวรรณ เครือเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โดยโดยโดยโดย

6

7 สรุปผลการ ประเมิน หัวข้อวิชา ระดับ ความรู้ / ความเข้าใจ ระดับการนำไป ปรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน 1. “ ” 1. “ การเพิ่มมูลค่าบรรณารักษ์แพทย์ ” 78.49% 69.05 % 2. “ การฉีด Botulinum Toxin เพื่อรักษาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ” 87.50 % 81.61 % 3.“ พ. ร. บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับ บริการสาธารณสุข ” 88.89 % 83.33 % 4.“ ภาวะผู้นำ ” 83.33 % 100 % 5. “ ” 5. “ โรคไข้เลือดออกและการดูแลรักษาผู้ป่วย ไข้เลือดออก ” 90.32 % 88.51 % รวม 100 %

8 เวที KM ครั้งที่ 2 (25 พฤศจิกายน 2553) เวที KM ครั้งที่ 2 (25 พฤศจิกายน 2553) ที่รายชื่อผู้นำเสนอชื่อเรื่อง 1 นางสาวจีระนุช จงพัธนะ โชติกูล สัมมนาเครือข่ายระบาดวิทยาและ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 2 นางสุชัญสินี มูลประดับ นโยบายการดำเนินงานป้องกันการ ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 3 นายฉัตรชัย ลิ้มมณี นายแพทย์ชำนาญการ Coronary Artery Diseare The New Frontiers : CMCC 4 นางลัญชนา ชัยจันทร์ การประเมินอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา ครั้งที่ 1 5 นางสาวโสภิฎา ศรีวิลัย Homeopathy


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management. ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google