งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพรสุดา ดอกบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพรสุดา ดอกบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพรสุดา ดอกบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
การใช้บัตรคำเพื่อพัฒนาการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 สาขายานยนต์ (ชย.1101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ Use of Word Cards to Develop the Pronounce of The First Year Students (Auto.1101) in Lanna Polytechnic Chiang Mai Technological College นางสาวพรสุดา ดอกบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ทักษะการพูดมีความสำคัญในการสื่อสาร ผู้เรียนไม่สนใจในการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนอ่านคำศัพท์บางคำไม่ได้และไม่ถูกต้อง ผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บัตรคำเป็นกลวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและช่วยแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การเรียนแบบการใช้บัตรคำ การใช้บัตรคำศัพท์ เป็นสื่อในการเรียนการสอนนั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและยังช่วยให้การเรียนการสอนนั้นเป็นจริง บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงก่อนและหลังการใช้บัตรคำ
เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้บัตรคำ

5 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ สาขายานยนต์ (ชย.1101) จำนวน 31 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้บัตรคำ ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

6 ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
วัดความสามารถด้ายไวยากรณ์และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง ดำเนินการทดลองตามแผนการสอนที่สร้างขึ้น วัดความสามารถด้ายไวยากรณ์และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลอง

7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
สรุปผลการวิจัย ครั้งที่ ระยะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1 ก่อนเรียน หลังเรียน 3.87 5.90 1.09 1.53 2 4.61 6.35 1.51 1.90 3 4.35 6.93 1.20 1.60 นักศึกษามีพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นหลังการใช้บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

8 สรุปผลการศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้บัตรคำ
รายการ Mean SD. ระดับเจตคติ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นมากเดิม 3.77 0.76 ดี นักศึกษาชอบอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3.67 0.54 นักศึกษามีความเข้าใจภาษาอังกฤษดีขึ้น 3.74 0.44 นักศึกษาอยากฝึกพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3.70 0.52 นักศึกษาสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 0.58

9 อภิปรายผลการศึกษา การเรียนโดยใช้บัตรคำศัพท์ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องมากขึ้น และมีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น การใช้บัตรคำศัพท์ช่วยให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มากขึ้น บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานและไม่เบื่อ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพรสุดา ดอกบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google