งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระไตรปิฎก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระไตรปิฎก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระไตรปิฎก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ : พระธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง พระไตรปิฎก ครูผู้สอน...นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. พระไตรปิฎกมีมาตั้งแต่มัยพุทธกาล
25 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. พระไตรปิฎกมีมาตั้งแต่มัยพุทธกาล ข. พระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น ๖ คัมภีร์ ค. พระไตรปิฎกคือคัมภีร์รวบรวม พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เท่านั้น ง. พระไตรปิฎกประกอบด้วยพระวินัย ปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรม ปิฎก ครูธีระพล เข่งวา

3 2. ประมวลหลักธรรมที่เป็นวิชาการ หมายถึงข้อใด
26 2. ประมวลหลักธรรมที่เป็นวิชาการ หมายถึงข้อใด ก. พระธรรมวินัย ข. พระวินัยปิฎก ค. พระสุตตันตปิฎก ง. พระอภิธรรมปิฎก ครูธีระพล เข่งวา

4 3. คัมภีร์ใดในพระอภิธรรมปิฎกอธิบาย ปัจจัยหรือเงื่อนไขทางธรรม ๒๔ อย่าง
27 3. คัมภีร์ใดในพระอภิธรรมปิฎกอธิบาย ปัจจัยหรือเงื่อนไขทางธรรม ๒๔ อย่าง ก. ยมก ข. วิภังค์ ค. ปัฏฐาน ง. ปุคคลบัญญัติ ครูธีระพล เข่งวา

5 4. อธิบายทัศนะที่ขัดแย้งกันของนิกาย ต่างๆในพระพุทธศาสนา หมายถึง
28 4. อธิบายทัศนะที่ขัดแย้งกันของนิกาย ต่างๆในพระพุทธศาสนา หมายถึง ก. วิภังค์ ข. กถาวัตถุ ค. ธรรมสังคณี ง. ปุคคลบัญญัติ ครูธีระพล เข่งวา

6 5. ยมก หมายถึงพระอภิธรรมคัมภีร์ใด ก. ยกธรรมขึ้นอธิบายเป็นคู่ๆโดย
29 5. ยมก หมายถึงพระอภิธรรมคัมภีร์ใด ก. ยกธรรมขึ้นอธิบายเป็นคู่ๆโดย วิธีถามตอบ ข. รวมข้อธรรมเป็นหมวดๆแล้ว แยกอธิบายเป็นประเภทๆ ครูธีระพล เข่งวา

7 5. ยมก หมายถึงพระอภิธรรมคัมภีร์ใด
30 5. ยมก หมายถึงพระอภิธรรมคัมภีร์ใด ค. จดข้อธรรมต่างๆลงในขันธ์ ธาตุ อายตนะว่าเข้ากันได้ หรือไม่ ง. อธิบายปัจจัยหรือเงื่อนไขทาง ธรรม ๒๔ อย่างว่าธรรมใดเป็น เงื่อนไขของธรรมใด ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt พระไตรปิฎก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google