งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง คุณชอบสีอะไร ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนโดย ครูกริช ธีรางศุ

2 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 ต.1.2
สาระที่ 2 มาตรฐาน ต.2.1ต.2.2

3 คำถามกำหนอดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด สีที่เป็นศิริมงคลของประเทศจีนคือสีอะไร มีความหมายอย่างไร คำถามประจำหน่วย สีต่างๆในภาษาจีนพูดว่าอย่างไร คำถามประจำบท คุณชอบสีอะไร

4 เครื่องมือวัด ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้
วิธีการ ทดสอบก่อนเรียน เครื่องมือ แบบทดสอบ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ วิธีการ ตอบคำถาม อ่านบทสนทนา เครื่องมือ บทเรียน คำถาม สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้

5 โครงงาน สมุดคำศัพท์ภาษาจีน
ให้นักเรียนจัดทำสมุดคำศัพท์ภาษาจีน โดยแบ่งแยกหมวดหมู่ พร้องทั้งมีภาพประกอบ และบอกสีของสิง่ของต่างๆ โดยการเขียนหรือการพิมพ์ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ในหมวดต่างใว้ให้ง่ายต่อการเรียนและศึกษา นักเรียนสามารถใช้สิ่งของต่างๆ มาเขียนลงในสมุดคำศัพท์ เช่น ผลไม้ อุปกรณ์การเรียน สัตว์ต่างๆ อาหารการกิน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น และบอกสีสันของสิ่งเหล่านั้น

6 โครงงานสมุดคำศัพท์ภาษาจีน
Goal นักเรียนสามารถ สร้างสมุดรวบรวมคำศัพท์ที่เรียนไปแล้ว โดยแยกเป็นหมวดๆสำหรับทบทวนคำศัพท์ที่เรียนผ่านมาแล้ว Role  นักเรียนต้องรวบรวมคำศัพท์ พร้อมทั้งภาพประกอบ แล้วแยกเป็นหมวดๆ Audience  นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคน ที่เรียนภาษาจีน Set of activities and taske  นักเรียนออกแบบ สมุดคำศัพท์ รวมถึงทำภาพประกอบให้สวยงาม Products สมุดคำศัพท์ ที่มีภาพประกอบ มีคำศัพท์จีน พินอิน พร้อมทั้งคำแปล

7


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google