งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ผ่านระบบ FTP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ผ่านระบบ FTP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ผ่านระบบ FTP
นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

2 วัตถุประสงค์ 1 2 เพื่อให้ผู้ใช้งานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การลงโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky 1 เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2

3 1 2 3 4 5 ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับ บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด
จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/วิธีการ ลงโปรแกรม 2 กำหนดแนวทาง/วิธีการลงโปรแกรม ป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ของ สพจ./สพอ. 3 ขั้นตอน แจ้งจังหวัดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด 4 สรุปผลการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ทางระบบ FTP/เว็บไซต์ 5

4 ขับเคลื่อน PA/IPA อย่างไร
- ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2555 - ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (Internet/Antivirus/ )

5 ค่านิยมในการขับเคลื่อน
C,D,F,P C Creativity = สร้างสรรค์ D Discovery = ใฝ่รู้ F Facilitation = เอื้ออำนวย P Practical = ปฏิบัติได้จริง

6 ผลการดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/แนวทางการแก้ไข
2. จัดทำเอกสาร (คู่มือ)

7 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 1. ประสานงานทางโทรศัพท์ และระบบ OA
ปัญหา/อุปสรรค 1. ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข้าใจการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky และศึกษาเอกสารหรือสื่อที่ส่งให้น้อย 2. สพจ. แจ้งผู้ใช้งานดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ค่อนข้างช้า แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 1. ประสานงานทางโทรศัพท์ และระบบ OA 2. ติดตามให้ความรู้

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการการบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ผ่านระบบ FTP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google