งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 เรื่อง การบริหารจัดการงบ OP / PP Basic Service จากหน่วยบริหารประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 เรื่อง การบริหารจัดการงบ OP / PP Basic Service จากหน่วยบริหารประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 เรื่อง การบริหารจัดการงบ OP / PP Basic Service จากหน่วยบริหารประจำ (CUP) ให้กับ รพ. สต., ศบส. ในเครือข่าย

2 P&P Basic service CUP Management Area Management 50% เวชภัณฑ์จำเป็นโครงการ กัน 5% ทำ โครงการ ภาพรวมต้น ปี 15% 30%20% Capitation ปชก. ทุกสิทธิ ( เฉพาะภาครัฐในสังกัด ) ตามผลการดำเนินงาน (KPI ที่กำหนด ) หน่วยบริการ 25% คงเหลือจ่ายตามผลงาน

3 งบบริการผู้ป่วยนอก ปรับเกลี่ย 10 % จากงบ OP,IP ภาพรวม Cup ได้รับจัดสรร ค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับ รพ. สต. / ศบส. -Fix cost รพ. สต. - การจ้างบุคลากร ( จนท. บันทึกข้อมูลสสอ.) - สนับสนุนหน่วยบริการ ตามผลงาน อัตราส่วน :: visit - โรคทั่วไป อัตรา 40 บาท :: vitsit ( ถ้าตรวจโดยแพทย์ที่จ้างเองเพิ่ม DF 50 บาท ) - โรคเรื้อรัง (DM,HT,COPD,CKD) อัตรา 100 บาท : :visit ( ถ้าตรวจโดยแพทย์ที่จ้างเองเพิ่ม DF 50 บาท ) - กรณีทันตกรรม อัตรา 70 บาท :: visit - ทำแผล อัตรา 20 บาท :: visit อัตราค่าบริการตามผลงาน เป็นอัตราที่รวม ค่ายาและเวชภัณฑ์แล้ว งบที่จัดสรรให้เครือข่าย เป็นงบประมาณ ปลายเปิด


ดาวน์โหลด ppt มติคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 เรื่อง การบริหารจัดการงบ OP / PP Basic Service จากหน่วยบริหารประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google