งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 สิงหาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 สิงหาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 สิงหาคม 2551

3

4

5

6 ผลลัพธ์แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2551 ด้านรายรับ ( ยกเว้นหมวดงบประมาณ ) ( ต. ค.50-31 ส. ค.51)

7

8 ผลลัพธ์แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2551 ด้านรายจ่าย ( ยกเว้นหมวดงบประมาณ ) ( ต. ค.50-31 ส. ค.51)

9 เจ้าหนี้การค้า ณ 31 สิงหาคม 2551

10 การเปลี่ยนสภาพลูกหนี้สิทธิข้าราชการ เบิกคลัง IPD,OPD/ เบิกต้นสังกัด เป็นเงินสด ปีงบประมาณ 2551

11 ลูกหนี้ค่ารักษา ณ 31 สิงหาคม 2551

12

13

14 วิเคราะห์ปัจจัยต่อผลลัพธ์การจัดสรรเงิน UC- OP เครือข่ายบ้านลาด ปีงบประมาณ 2551 1. จำนวนเงินที่ต้องใช้จัดสรรให้หน่วยงานเรียกเก็บนอก เครือข่าย / ต่างจังหวัด ( ต่างจังหวัดจ่ายตามเรียกเก็บ นอก เครือข่ายตาม Unit cost) จ่ายมาก  ขาดทุนมาก 2. จำนวนครั้งในการให้บริการของหน่วยงานในเครือข่าย ครั้ง มาก  ขาดทุนมาก เนื่องจากค่าเฉลี่ยในการได้รับจัดสรร แต่ละครั้ง ร้อยละ 60.37 ของ Unit cost และร้อยละ 38.80 ของเงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละงวด 3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการแต่ละครั้งของโรคเรื้อรัง ค่อนข้างสูงแต่จำนวนเงินที่จัดสรรแต่ละงวดมีค่าคงที่ ส่งผล ให้เงินที่ได้รับจัดสรรในงวดนั้นขาดทุน

15

16

17 การบริหารประสิทธิภาพทรัพยากร การเงินการคลัง สภาพคล่องปีงบประมาณ 2551 ค่าปกติ = 1 ประสิทธิภาพ - ตามเกณฑ์ = 90.91% - ตกเกณฑ์ = 9.09%

18 การบริหารประสิทธิภาพทรัพยากร การเงินการคลัง

19 ค่าปกติ = 1.5 ประสิทธิภาพ - ตามเกณฑ์ = 18.18% - ตกเกณฑ์ = 81.82%

20

21

22 กราฟแสดงผลลัพธ์การจัดสรรเงิน UC-OP รพ. บ้านลาด ปีงบประมาณ 2551

23

24 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 อันดับ ( ยอดผูกพันเป็นรายไตรมาส ) ปีงบประมาณ 2551

25 แสดงการเปรียบเทียบแหล่งรายได้การ ดำเนินการบริการทางการแพทย์ ต. ค. 50 – มิ. ย.51

26 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สถานะการณ์ด้านการเงิน 1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่า ระดับ 2 ( น่าจะประสบปัญหา ใน 3 เดือน ) เนื่องจาก ทุนสำรองสุทธิเป็น บวก ส่วนต่างรายรับรายจ่ายต่อเดือนเป็น ลบ ดัชนีสินทรัพย์สำรองสุทธิ น้อยกว่า 0 2. I/E = 0.98 มีค่า น้อยกว่า 1 ยังสามารถบริหารรายรับและต้องควบคุมรายจ่ายอยู่ 3. Profitability Ratio = 2.8% ( ยังต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ) สภาพคล่องทางการเงิน 1. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง 1.1 Cash Ratio = 0.69 ปกติ 1.2 QR = 1.10 ปกติ 1.3 CR = 1.29 ต่ำกว่าเกณฑ์ 1.4 หนี้สิน 6,224,676.21 บาท 1.5 เงินบำรุง รพ. คงเหลือ 6,337,640.30 บาท ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและบริหารจัดการด้านทรัพยากร 1. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ค่ารักษา UC 52 วัน, ตามจ่าย UC 31 วัน และ NON-UC เท่ากับ 56 วัน ( เกณฑ์ปกติ 90 วัน ) มี ประสิทธิภาพ 2. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า ( พัสดุทั่วไป 84 วัน, ยา / เวชภัณฑ์ 84 วัน ) การ ชำระหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC 67 วัน อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีประสิทธิภาพ 3. อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร : รายจ่ายดำเนินงาน อยู่ในอัตราสูง (57.87) ต้องเฝ้าระวังควบคุม 4. ต้นทุนบริการและต้นทุนดำเนินการด้านการรักษาพยาบาลเกินเกณฑ์มาตรฐาน 5. ทุนสำรองสุทธิและอัตราหมุนเวียนของวัสดุ / ยาเวชภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพ 6. รายรับจากการจัดสรรเงิน UC-OP ในแต่ละงวดขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ( ต. ค.50- พ. ค.51) เป็น จำนวน 3,379,348.93 บาท ต้องเฝ้าระวังและ ควบคุมมาตรการบริหารจัดการอย่างเคร่งครัดและที่สุดต้องขอสนับสนุน CF


ดาวน์โหลด ppt การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 สิงหาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google