งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ “ หน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกกระบวนการบริหารงาน ตลอดจนการบริการประชาชนที่มีความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ “ หน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกกระบวนการบริหารงาน ตลอดจนการบริการประชาชนที่มีความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ “ หน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกกระบวนการบริหารงาน ตลอดจนการบริการประชาชนที่มีความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ มี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มี ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเป็น ธรรม รับผิดชอบต่อการกระทำของตน โดยยึดมั่นในค่านิยม สร้างสรรค์มีจิตใจให้บริการและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นที่ตั้ง ” ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศชัดเจตนารมณ์ในคำแถลง นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ในการแก้ปัญหาทุจริตและ การประพฤติชอบที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง รวมถึงปัญหาใน การบริหารราชการแผ่นดิน ทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ จะฟื้นฟูระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการ บริหารแผ่นดิน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการ บริหารแผ่นดินของรัฐบาลและหน่วยงานราชการและ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งนี้ การบริหารราชการแผ่นดินจะต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็น สำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีกลยุทธ์ (Strategy) การสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ใส สะอาด ดังนี้ 1. ส่งเสริมจิตสำนึก “ ราชการใสสะอาด ” 2. ป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อ การนำไปสู่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ใสสะอาด 3. จัดการกรณีทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือกำลังจะเกิด

3 พบเห็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์ ทุจริตและประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งศูนย์แระ สานราชการใสสะอาด สำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนททบุรี 1 อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 www.moc.go.th E-mail : persd@mocnet.moc.go.th persd@mocnet.moc.go.th โทร. 0-2547-5229


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ “ หน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกกระบวนการบริหารงาน ตลอดจนการบริการประชาชนที่มีความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google