งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยุทธศาสตร์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

3

4

5 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล “ประเทศไทยก้าวไกลไร้ทุจริต”
วัตถุประสงค์ ยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน

6 ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แบ่งออกเป็น 6 แนวทางดังนี้
ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แบ่งออกเป็น 6 แนวทางดังนี้ 1) การปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ 2) การพัฒนาองค์การ 3) การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 4) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 5) การตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก 6) การปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด

7

8 โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ( 1 หน่วยงาน 1 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง)
หลักการทรงงาน “ต้องระเบิดจากข้างใน” คือ การทำสิ่งใดต้องสร้างฐาน ต้องเริ่มจากความพร้อม ความเห็นพ้องต้องกันในกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน ดังนั้น การที่จะพัฒนาระบบราชการให้โปร่งใสอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการแก้ปัญหาที่ตัวเราเองก่อน โดยเน้นการแก้ที่สาเหตุของปัญหา คือ ขั้นตอนและระบบการทำงาน ที่ส่วนราชการจะต้องทำความสะอาดบ้านตนเองก่อน

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักงาน ก.พ.ร. ให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการและจังหวัดผ่านระบบให้คำปรึกษาออนไลน์และคลินิกให้คำปรึกษาสัญจร (23 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2555) ส่วนราชการและจังหวัดนำเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา การทุจริตคอร์รัปชั่นในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ( มิถุนายน 2555) ส่วนราชการและจังหวัดนำเสนอข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ( มิถุนายน 2555) ผู้บริหารส่วนราชการและจังหวัดลงนามรับมอบทุนเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่ได้รับความเห็นชอบ (ในกรณีที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย) (2 กรกฎาคม 2555)

10 ขั้นตอนการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

11 ขอขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ท.


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google