งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเมืองกับการบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเมืองกับการบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเมืองกับการบริหาร

2 Politics นักรัฐศาสตร์ มักกล่าวว่า Politics เป็นเรื่องของอำนาจ (Politics is Power) Plato Aristotle Machiavelli Hobbes Weber Lasswell

3 Politics เป็นเรื่องที่อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้และช่วงชิงอำนาจ (เดวิส อีสตัน) การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร ของพวกมีอิทธิพล(Lasswell) การจัดทำนโยบายสาธารณะ (Charles Lindblom ) ความขัดแย้ง ผลประโยชน์ (J.Miller)

4 การบริหาร (Administration)
การบริหารในเชิงพฤติกรรม คือ การใช้ศิลปะ ควบคู่กับการใช้ศาสตร์ เพื่อทำให้งานบรรลุเป้าหมาย การบริหารงานนั้นจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมาช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

5

6 แต่งตั้งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ได้รับเงินงบประมาณ ข้าราชการประจำ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น

7 ความแตกต่างระหว่างการเมืองกับฝ่ายบริหาร
ฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร แสดงเจตนารมณ์ มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของรัฐบาล ไม่ชำนาญการ นำไปปฏิบัติ มีระบบการสรรหา จนกว่าจะเกษียณ มีความมั่นคง ชำนาญการ มีความรู้ มีความลับ

8 ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับฝ่ายบริหาร
ฝ่ายประจำ Policys ฝ่ายการเมือง Imprementation

9 การเมือง ท้องถิ่น กระทรวง นอ. กรม ผวจ.

10 การแยกการบริหารออกจากการเมือง
Woodrow Wilson

11 การบริหารไม่สามารถแยกจากการเมือง
Fritz Morstein-Marx การเมืองมีค่านิยมสอดแทรกอยู่เสมอ ค่านิยม - งบประมาณ / การบริหารงานบุคคล

12 bureaucratic Interest Group People
Politics Interest Group People Policy

13 ปัญหาของระบบการเมืองกับการบริหารของไทย
Interest Group bureaucratic Participation People


ดาวน์โหลด ppt การเมืองกับการบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google