งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙

2 ฐานอำนาจในการออกระเบียบ
มาตรา ๗ และ ๑๘ (๑)แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มติ ก.ต.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อ ๒๖ ต.ค. พ.ศ.๒๕๔๘

3 อบจ. เทศบาล ท้องถิ่น อบต. กทม. พัทยา

4 ชุมชน ชุมชน หมายความว่า กลุ่มประชาชน ที่มีภูมิลำเนา พักอาศัย หรือประกอบกิจการอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลหรือสถานีตำรวจภูธรนั้น

5 กต.ตร.กทม. กต.ตร.กทม. หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร

6 กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.จังหวัด หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด

7 กต.ตร.สน. กต.ตร.สน. หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจนครบาล

8 กต.ตร.สภ. กต.ตร.สภ. หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธร

9 สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย ตำรวจแห่งชาติ

10 การมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ
คิด ศึกษา ค้นคว้า เพื่อหา ปัญหา ความต้องการของชุมชน

11 การมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ
ริเริ่ม ตัดสินใจกำหนดกิจกรรม ลด แก้ไขปัญหา

12 การมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ สนับสนุนทรัพยากร เสนอแนะและปรับปรุง

13 กิจการตำรวจ ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

14 กิจการตำรวจ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

15 กิจการตำรวจ ด้านการจราจร

16 กิจการตำรวจ ด้านการดูแล สาธารณสมบัติ

17 กิจการตำรวจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

18 การมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ กำหนดลักษณะ รูปแบบ วิธีการ
อำนาจ กต.ตร.สน./สภ. กต.ตร.สน. การมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ กำหนดลักษณะ รูปแบบ วิธีการ กต.ตร. สภ.

19 การมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ
อำนาจ กต.ตร.สน./สภ. กต.ตร.สน. การมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ กต.ตร. สภ.

20 อำนาจ กต.ตร.กทม./จังหวัด.
การมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ กต.ตร.จังหวัด

21 ขอบคุณครับ

22 Bye bye

23 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google