งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย เรืองนนท์ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายเอกราช งามขำ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 119 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 55 รวม 232321 อัตราว่าง ( -) มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัวนักผังเมืองชำนาญการ 1 ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 2- พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง -- กลุ่มงานวิชาการผัง เมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 22 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (-/- )

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไปแผน 8301,6602,490 3,320 4,1504,9805,8106,6407,4708,3009,13010,000 ผล 9192,0072,7633,75945635,5566,3947,3258,242 1.1 งานสารบรรณ 8461,7892,4493,3614,0854,9975,7336,5597,391 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2455337289251,1261,3771,5751,7912,001 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1783614967559161,1211,2911,4881,694 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1783614967559161,1211,2911,4881,694 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2455337289251,1261,3771,5751,7912,001 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 011111111 1.2 การเงิน & บัญชี 175887111138159186215244 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 14436585110130156179206 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 21219232526273234 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 133333344 1.3 พัสดุ 56160227287340400475551607 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 61935475566768896 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 51115172023313840 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 45130177223265311368425471

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง 4.1 ทต. กุดดินจี่แผนข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 ผลข.1 ข.2 ข.3 ข.4 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 2 ผัง ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 5.1 อบต. ดงสวรรค์ผลข.1 ข.2 ข.3 ข.4 5.2 อบต. โนนเมืองผลข.1 ข.2 ข.3 ข.4

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,000 1001802603404205005806607408209001,000 1663855237589071,0401,1771,8252,675 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 100 4812202832364044 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 100 566668131519 6.3 สำรวจ ( งาน ) 120 142225344050656975 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 170 204550678495116130152 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 170 517344359777987107 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 150 74138187250259287317680927 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 100 441492093294194795396991,179 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 20 ---912 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 70 -------93160 7 งานบริการด้านผังเมือง 6051015202530354045505560 617191923232732384146 7.1 กรรมการ ( คณะ ) --------- 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 41517212530333641 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) 222222555

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ การพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) - แห่ง ------------ --- - -------- 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 70 อาคาร -510 17 2633404855606570 --- - 103 1010 1

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 3 ล้านบาท 1 โครงการก่อสร้าง “ พระ พุทธชยันตี หนองบัวลำภู ” ( ระยะที่ 1) ณ วัดดอยเทพ สมบูรณ์ ต. หนองบัว อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู 3.00 ลบ 100% -- ( งาน ) 100% -5% ลบ ( งาน ) ลบ - ( งาน ) - 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

8 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท -----3333 3 ตรวจสอบสถานบริการ --------- 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน --------- 5 จังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุง สุข ” ( ตามแผนจังหวัดหนองบัวลำภู ) 12123456789 Agenda

9 ที่ % งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1.6266 ลบ. 4%7%13%17%21%33%46%59%72%86%93%100% 5.57 %16.78 % 25.47 % 34%41%48.04 % 59.09 % 66.47 % 75.03 % 1.1 งบดำเนินงาน 1.6266 ลบ. 4%7%13%17%21%33%46%59%72%86%93%100% 5.57 %16.78 % 25.47 % 34%41%48.04 % 59.09 % 66.47 % 75.03 % 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

10 ผังเมือง วัน หมดอายุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู ผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู 10 ธ. ค.49 (ป)(ป) ผังเมืองชุมชน ทต. กุดดินจี่ ผังชุมชน อบต. ดงสวรรค์ ผังชุมชน อบต. โนนเมือง 18 56 54,5 5 5050 5151 5252 5353


ดาวน์โหลด ppt นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google