งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vertigo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vertigo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vertigo

2 วัตถุประสงค์ 1.ระบุอาการและอาการแสดงของกลุ่มอาการเวียนศีรษะที่พบบ่อย ๆ ได้ 2.วินิจฉัยและวินิจฉัยจำแนกโรคได้จากประวัติและการตรวจร่างกาย แยก peripheral vertigo ออกจาก central vertigo ได้ 3.อธิบายแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรคได้ 4.อธิบายหลักการและแนวทางในการรักษากลุ่มอาการเวียนศีรษะได้ 5.ประเมินความสามารถในการดูแลผู้ป่วย และส่งต่อผู้เชี่ยวชาญได้ถูกต้องเหมาะสม 6.ให้คำแนะนำการดูแลตนเอง การบริหารร่างกายที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

3 การรักษาการสมดุลย์ของการทรงตัวต้องอาศัย
visual system Proprioception vestibular system

4 Vertigo Illusion or hallucination of movement Vestibular system

5 Vertigo History taking Character of disorientation
Time course , duration Associated symptoms : hearing loss , tinnitus , nausea , vomiting , diplopia , CNS symptoms Predisposing symptoms : general condition, trauma , drugs

6 Vertigo Physical examination ENT examination CNS examination
Vestibular system examination : Unterberger test Caloric test Dix-Hallpike maneuver Evaluation of pathologic nystagmus

7 Vertigo Investigation Audiometry ABR : Auditory Brainstem Response
ENG : Electronystagmography Others : CBC,U/A,FBS,electrolyte,cholesterol, triglyceride,TFT,VDRL,CT scan ,MRI

8 1.Onset sudden insidious 2.Pattern episodic continuous
Peripheral Central 1.Onset sudden insidious 2.Pattern episodic continuous 3.Sensation frequent infrequent of rotation 4.Severity often intense seldom intense 5.Duration min.,hr mo. to yr.

9 Peripheral Central 6.Influence of marked slight or none head movement 7.Syncope never rare 8.Convulsion never rare 9.Tinnitus common rare 10.Deafness common rare

10 Peripheral Central 11.Spontaneous may be may be nystagmus present present 12.Type of horizontal horizontal, nystagmus vertical 13.Other CNS rare common involvement

11 Peripheral Cause of Vertigo
BPPV Meniere’s disease Sudden hearing loss Vestibular neuritis Labyrinthitis

12 BPPV Benign paroxysmal positional vertigo
The most common vestibular disorder Age range yr. Mean age at onset 54 yr Cupulolithiasis Canalithiasis

13

14

15 BPPV Signs and Symptoms Vertigo and nystagmus Nausea , vomiting
Latency of onset , usually 2-6 sec. Short duration , usually less than 30 sec. Reversibility Fatigability Nausea , vomiting Dix-Hallpike maneuver

16

17 BPPV Cause Idiopathic Trauma Otitis media Vestibular neuritis
Meniere’s disease Otosclerosis

18 BPPV Cause Sudden SNHL CNS disease Vertebral basilar insufficiency
Acoustic neuroma

19 BPPV Treatment Reassurance Medication : minor transquilizer
Vestibular rehabilitation Repositioning maneuver Surgery

20

21

22 Meniere’s disease Idiopathic endolymphatic hydrop Signs and symptoms
Episodic vertigo lasting min to hr. Fluctuating hearing loss Tinnitus , fullness

23 Meniere’s disease Audiogram : low tone hearing loss ABR ENG
Radiography

24 Meniere’s disease Treatment Vasodilator Cinnarizine , Dramamine
K-sparing diuretic drug Stellate ganglion block Intratympanic gentamicin therapy Vestibular neurectomy

25 Sudden hearing loss Hearing loss : hr or day Vertigo Tinnitus
Others : headache , URI symptoms Nystagmus Tuning fork Audiogram : unilateral SNHL

26 Sudden hearing loss Cause
Known cause : Syphilis, Meniere’s disease,multiple sclerosis , acoustic neuroma Unknown : เชื่อว่าเกิดจากvirus,ความผิดปกติของหลอดเลือด autoimmune disease, labyrinthine membrane rupture ( LMR)

27 Sudden hearing loss Treatment Bed rest Repeat audiogram Steroid
Vasodilator Heparin

28 Vestibular neuritis Vertigo เป็นทันทีทันใดและเป็นอยู่นาน
Spontaneous nystagmus มักมีไข้หวัดนำมาก่อน มักเดินเซข้างที่มี lesion Audiogram : normal Caloric test : canal paresis or nonresponsive

29 Vestibular neuritis Treatment Rest Dramamine , diazepam Steroid
Physical therapy : Cawthorne-Cooksey exercise

30 Labyrinthitis Virus : mump, measles, Herpes
Bacteria : syphilis , OM ,meningitis TB more often a complication of Tubercuolus meningitis than of Tuberculous otitis media. Syphilis : congenital , acquire Fluctuating episodes of hearing loss and vertigo

31 Acoustic neuroma Acoustic schwannoma
Schwann cell tumor of vestibular part of CN VIII มักเกิดบริเวณ Internal acoustic canal แล้วยื่นเข้าไปบริเวณ CP angle Initially,slowly progressive hearing loss and tinnitus . Postural imbalance or disequilibrium.

32 Acoustic neuroma Once the lesion compress the brainstem and vestibulocerebellum ,central compensation becomes impaired : vertigo , ataxia. Audiogram : unilateral SNHL ABR Caloric test : hypofunction MRI Treatment : surgery, radiation

33 Central cause of vertigo
1.Vertebrobasilar insufficiency Elderly Atherosclerosis Vertigo Nausea,vomiting Ataxia Visual illusion ,visual field defect, diplopia, headache

34 Central cause of vertigo
1.1Brainstem TIA 1.2Wallenberg’s syndrome ( Lateral medullary infartion ) 1.3Acute posterior cerebellar infarction 1.4Acute inferior cerebellar infarction

35 2.Cerebellar hemorrhage
Vertigo Nausea, vomiting Headache Stiffness of neck, incoordination 50% loss of consciousness in 24 hr.

36 3.Vestibular migraine Episodes of vertigo
Increased sensitivity to motion during the attack and increased susceptibility to motion sickness in between attacks In 33% of pt episodic vertigo is not associated with headache.

37 3.Vestibular migraine In 33% vertigo is associated with visual symptoms , dysarthria , tinnitus, decreased hearing , diplopia, ataxia, bilateral paraesthesia, bilateral paresis or decreased level of consciousness

38 3.Vestibular migraine Treatment Acute attack : analgesic , antiemetic
Prophylaxis for migraine attack : beta-blocker, calcium antagonist

39 Central cause of vertigo
4. Multiple sclerosis Vertigo without hearing loss Optic neuritis, transverse myelitis, others brainstem signs

40 5.Vestibular epilepsy Dysequilibrium with rotational or linear vertigo
Accompany by body , head and eye rotation with or without nystagmus May associated with mild nausea(vomiting not typical )

41 1.Labyrinthine suppressant
Medical treatment 1.Labyrinthine suppressant 1.1 Antihistamine : dimenhydrinate,meclizine 1.2 Antiemetic : prochlorperazine (Compazine), diphenidol 1.3 Anticholinergic : scopolamine 1.4 Minor tranquilizer : diazepam

42 Medical treatment 2.Vasodilator B-histine , cinnarizine 3.Steroid


ดาวน์โหลด ppt Vertigo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google