งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุทรปราการ “ ว่าง ” นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก นางสาวดารณี คงกลิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุทรปราการ “ ว่าง ” นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก นางสาวดารณี คงกลิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุทรปราการ “ ว่าง ” นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก นางสาวดารณี คงกลิ่น
นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวดารณี คงกลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง “ ว่าง ” โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ “ ว่าง ” หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/0)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 2 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 16 12 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ รวม 28 24 อัตราว่าง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ = 1 นักจัดการงานทั่วไป = 1 นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 738 1,636 2,498 3,241 4,360 5,416 6,109 7,073 8,094 9,214 10,277 11,561 921 1.1 งานสารบรรณ 907 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 269 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 104 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 160 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 373 (5) ส่ง (เรื่อง) 1.2 การเงิน & บัญชี 14 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 9 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 5 (3) งบประมาณ (ครั้ง) - 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 รายการ 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420 462 500 92 6.1 กรรมการ (คณะ) 80 16 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 90 12 6.3 สำรวจ (งาน) 25 3 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 1 6.5 ประมาณราคา (งาน) 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 230 55 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 10 2 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 5 - 7 งานบริการด้านผังเมือง 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2ให้คำปรึกษา/บริการข้อมูล/แผนที่ (ครั้ง) 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ(เรื่อง) 4

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา เป้าหมายประชาสัมพันธ์และผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนภายในโครงการฯ เข้าสู้ระบบพัฒนาทัศนะวิสัย โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ หมู่ 11 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 100% - 20% 40% 60% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 10 20 40 45 50 55 60 65 75 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 25 โรง 15 25 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้ง 1 2 3 4 5 6

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง.เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา ประสิทธิภาพศูนย์กลางการเรียนรู้ ของประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง 100 % - 20% 40% 60% 80% 100% 3.000 ลบ. 0.6 ลบ. 1.2 ก่อสร้างอาคารศาลาบำเพ็ญบุญ และก่อสร้างอาคารศาลาโดม วัดบางด้วนใน(สุขกร) ม.5 ต.บางด้วน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 4.000 0.8 ลบ. 1.3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดคลองเก้า หมู่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง ฯ 12.5% 25% 37.5% 50% 62.5% 75% 87.5% ลบ. 2.5 ลบ.

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1.1 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยฐานข้อมูล GIS ของเทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 3 ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการผังเมือง ในโรงเรียน -

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.380 ลบ. 6% 12% 21% 27% 36% 43% 50% 60% 67% 77% 89% 100% 7.64% 1.1 งบดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ 21 มิ.ย.51 51 52-53 50 54 55


ดาวน์โหลด ppt สมุทรปราการ “ ว่าง ” นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก นางสาวดารณี คงกลิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google