งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการ สนับสนุน เพื่อการพัฒนาสาขา สุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการ สนับสนุน เพื่อการพัฒนาสาขา สุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการ สนับสนุน เพื่อการพัฒนาสาขา สุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2557

2 เป้าหมายการพัฒนา บริการ สาขาสุขภาพช่องปาก เขต 1 เป้าหมายการพัฒนา บริการ สาขาสุขภาพช่องปาก เขต 1 1. ลดอัตราป่วย : อายุ 3 ปี ฟันผุไม่เกินร้อยละ 46 ( ปี 57 = 47.64) 2. ลดระยะเวลารอคอย : ฟันเทียมผู้สูงอายุไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 100 ( ปี 57 = 93.43)

3 เป้าหมายการพัฒนา บริการ สาขาสุขภาพช่องปาก เขต 1 เป้าหมายการพัฒนา บริการ สาขาสุขภาพช่องปาก เขต 1 3. เพิ่มการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 25 ( ปี 57 = 23.65) 4. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยซับซ้อน เด็กเล็ก ปากแหว่งเพดานโหว่ มะเร็งช่องปาก รากเทียม

4 1. การจัดตั้งศูนย์ เชี่ยวชาญทันตกรรมเด็ก N 2 O/O 2 delivery equipment 400,000 บาท Pulse oximeter 100,000 บาท Mobile motor suction 80,000 บาท อบรม Oral sedation& GA 50,000 บาท

5 2. เพิ่มการเข้าถึงบริการ ยูนิตทันตกรรมในรพสต แม่ข่าย จำนวน 30 แห่ง @ 325,000 บาท 9,750,000 บาท ข้อมูล ณ กย 57 ขาดแคลนใน รพสต ทั้งหมด 196 แห่ง ข้อเสนอครุภัณฑ์ทันตกรรม _ ๑๐กย ๕๗.xls ข้อเสนอครุภัณฑ์ทันตกรรม _ ๑๐กย ๕๗.xls

6 3. การพัฒนาทันตแพทย์ การดูแลผู้ป่วย CL&CP 100,000 บาท การคัดกรองมะเร็งช่องปาก 50,000 บาท อบรมหลักสูตรระยะสั้น 8 คน 400,000 บาท ( ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมทั่วไป ทันต สาธารณสุข )

7 4. การจัดหาบุคลากร ผช. ในรพ. สต., ฝึกอบรมโดย รพ. แม่ข่าย พัฒนาเป็นนัก ส่งเสริมทันตสุขภาพ ผช. ทพ ในรพ. และ ศสม. ช่างทันตกรรม ข้อมูลทันต 250957.xls

8 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการ สนับสนุน เพื่อการพัฒนาสาขา สุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google