งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DHS,FCT 3P + ข้อเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DHS,FCT 3P + ข้อเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DHS,FCT 3P + ข้อเสนอ

2 Health (Social) Determinants
Scope of Health Health (Social) Determinants Health System Health Service Medical Service

3 Health service infrastructure
ระดับอำเภอ เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุด Excellent Center General, Regional Hos.(95) o MC Province( 200,000-2M.) Community Hos.(724) o MC District(10, ,000) THPH (9,750) o MC Sub-district(1-5,000) CPHC. Center PHC Village (80,000) Family Health Leader SELF CARE Family

4

5 Pur pose 1. ความเห็น รสอ.,(DHS) คือ จุดคานงัด
- Scale ประชากร 50, ,000 - ทรัพยากร - สหวิชาชีพ แพทย์นำทีม (FCT) - งบประมาณก้อนใหญ่ - บูรณาการงานได้ - ในกระทรวง - ข้ามกระทรวง - เชื่อม - นโยบายสู่ปฏิบัติ + ครอบครัว - โรงพยาบาลใหญ่ รพ.สต. - ทำงานได้เหมาะทั้งเชิงรับ + รุก

6 FCT คือ ทีมผู้ปฏิบัติที่ต้องมีสหวิชาชีพนำเชื่อมสู่ตำบลและครอบครัว
โคราชทำมาแล้วระดับหนึ่งและเห็นความสำคัญที่จะต้อง พัฒนาต่อไป 4. บริบทและเอกลักษณ์

7 Process 1. สร้างความเป็น Unity ในภาคสาธารณสุขด้วยการ Sharevision, Shareresource OP 2. Fixed cost - รพ.สต. PP - สสอ. 3. กระจายและพัฒนาบุคลากรด้วยงบ CUP

8 4. ทรัพยากร, เวชภัณฑ์ร่วม
5. ลงทุนในภาพอำเภอ 6. งบสร้างสุขภาพเพิ่มเติมระดับอำเภอหรือตำบล 7. ใช้ - KPI ร่วม - KPI เฉพาะกลุ่ม - บาง CUP มี KPI ของตนเอง

9 โครงการร่วมระดับอำเภอ ตำบล
เชื่อมโยงด้วยศูนย์ข้อมูลอำเภอ, จังหวัด (กำลังพัฒนา) 10. พัฒนา -ส่วนจังหวัด DHML, มหกรรมสุขภาพจังหวัด - พัฒนาส่วนอำเภอ, CBL , มหกรรมสุขภาพ

10 Preformance 1. UCCARE ระดับ 3+ 2. KPI จังหวัด ≥ 80% ทุกตัว
3. นวัตกรรมและ Odop

11 The WHO Health Systems Framework
ระบบบริการ เข้าถึง คลอบคลุม กำลังคนด้านสุขภาพ ความเป็นธรรม ระบบข้อมูลข่าวสาร ตอบสนองความต้องการ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ป้องกันความเสี่ยงสังคม&การเงิน ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ประสิทธิภาพการบริการ ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล คุณภาพ ความปลอดภัย

12 ข้อเสนอแนะ 1. อยากให้ Straight Policy - ระดับชาติ - ระดับเขต/จังหวัด
- ระดับชาติ - ระดับเขต/จังหวัด 2. ยกระดับปฐมภูมิให้มีคุณภาพและศักยภาพ, กำหนด บทบาททีม(สหวิชาชีพนำโดยแพทย์ คือ ทีม) 3. บริหารให้เกิด Unity ในอำเภอ - Single Team

13 4. บริหาร/ประสานงานเกิดบูรณาการกับภาคส่วนอื่นให้ทำงานราบรื่น
5. สร้างขวัญและกำลังใจ, สร้างศักดิ์ศรีโดยกระบวนการ Appliciation เช่น - ระบบนิเทศแบบส่งเสริม - การส่งเสริมต่อยอดผลงาน, ให้รางวัล - สนับสนุนวิชาการและช่วยวิจัยในพื้นที่

14 นพ.โชคชัย มานะธุระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช
ขอบคุณครับ นพ.โชคชัย มานะธุระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช


ดาวน์โหลด ppt DHS,FCT 3P + ข้อเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google