งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบรมการใช้งานระดับ กปภ.สาขา

2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นโครงการที่รวบรวมข้อมูลของ กปภ. เข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง 1 กปภ.สาขา 2 กปภ.เขต 3 กปภ.

3 องค์ประกอบของระบบงานใหม่
เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การปฏิบัติการของ กปภ. ปฏิบัติการ EIS ปรับปรุงระบบงาน EIS เดิม เป็นระบบรวบรวมข้อมูลเป้าหมาย,รายได้-ค่าใช้จ่าย ความก้าวหน้าโครงการงบลงทุน เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งน้ำ และอุทกภัยและภัยแล้ง แหล่งน้ำ อื่น ภาพรวมของระบบงานใหม่

4 ระบบจัดเก็บข้อมูลด้านแหล่งน้ำ ระบบสนับสนุนผู้บริหาร
กปภ.สาขา ระบบด้านปฏิบัติการ ระบบจัดเก็บข้อมูลด้านแหล่งน้ำ ระบบผลิต-จ่าย การใช้สารเคมีและวัสดุ การใช้พลังงาน การควบคุมคุณภาพน้ำจ่าย จำนวนผู้ใช้น้ำแยกตามขนาดมาตร จำนวนผู้ใช้น้ำแยกตามประเภทผู้ใช้น้ำ พื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ การซ่อมท่อแตก/รั่ว การหยุดจ่ายน้ำ การติดตามการติดตั้งมาตรใหม่ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ ข้อมูลอุทกภัย-ภัยแล้ง ระบบสนับสนุนผู้บริหาร การร้องเรียนจากลูกค้า

5 ระดับ กปภ.สาขา งานผลิต กปภ.สาขา ผลิต-จ่าย คุณภาพน้ำ งานผลิต กปภ.สาขา
สารเคมี แหล่งน้ำ พลังงาน อุทกภัย ภัยแล้ง งานผลิต กปภ.สาขา

6 กปภ.สาขา SMT TMT จำนวนผู้ใช้น้ำแยกตามขนาดมาตร
จำนวนผู้ใช้น้ำแยกตามช่วงการใช้น้ำ TMT งานอำนวยการ กปภ.สาขา

7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
กปภ.สาขา สารบัญ พื้นที่ให้บริการ แรงดันน้ำ การหยุดจ่ายน้ำ พื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร ร้องเรียนจากลูกค้า การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หยุดจ่ายน้ำ การซ่อมท่อแตก/รั่ว ร้องเรียนจากลูกค้า ซ่อมท่อ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

8 การเข้าระบบ http://developer.pwa.co.th http://datacenter.pwa.co.th
หน้าจอ : log in ในช่วงทดสอบระบบ การใช้งานจริง 1: ใส่ชื่อผู้ใช้ระบบ 2: ใส่รหัสผ่าน

9 การใส่ชื่อผู้ใช้ระบบ
การกำหนดชื่อผู้ใช้ระบบ ชื่อผู้ใช้ระบบประกอบด้วยรหัส กปภ.สาขา แล้วตามด้วยรหัสงานดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ P P – งานผลิต , O – งานบริการ , S - งานบริการฯ รหัส กปภ.สาขา

10 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล
การเข้าระบบ หน้าจอ : log in 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล

11 การใส่รหัสผ่าน การกำหนดรหัสผ่านที่ดี
1. Password ต้องมีความยาว 6-8 ตัวอักษร 2. ห้ามตั้ง Password เป็นตัวอักษร หรือตัวเลขทั้งหมด 3. Password ต้องประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ • ตัวอักษรผสมกับตัวเลข โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป • ตัวอักษรผสมกับอักขระพิเศษ โดยมีอักขระพิเศษตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป • ตัวอักษรผสมกับตัวเลขและอักขระพิเศษโดยมีตัวเลขและอักขระพิเศษรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป สัญลักษณ์ 11

12 3.แสดงการเข้าถึงหน้าจอ
เข้าสู่ระบบงาน หน้าจอ : หน้าแรก 1.ส่วนหัว 2.เมนู 3.แสดงการเข้าถึงหน้าจอ 4.แสดงชื่อหน้าจอ 6.แสดงข้อความ 5.ข้อมูลผู้ใช้ แสดงหัวของระบบ แถบแสดงเมนูในการเข้าหน้าจอ แถบแสดงการเข้าถึงหน้าจอ แถบแสดงชื่อหน้าจอ แถบแสดงผู้ใช้งาน แถบแสดงสถานการณ์ทำงานของโปรแกรม แถบปุ่มการทำงาน 7.ปุ่มการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google