งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีในท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีในท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีในท้องถิ่น
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

2 ที่ปรึกษา คุณครูสมศรี รินใจ
คณะผู้จัดทำ นางสาวจันจิรา ดอกดวงพุฒิกุล นางสาววันทนีย์ ชวลิตแดนไพร นางสาวพรหมนภา กล้ากระทำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ที่ปรึกษา คุณครูสมศรี รินใจ

3 ที่มาและความสำคัญ หม้อข้าวหม้อแกงลิง คือพืชกินแมลงชนิดหนึ่งที่มีใบพัฒนามาเป็นกับดัก เพื่อใช้ในการจับแมลง เป็นไม้เลื้อยที่เจริญดีในเขตร้อนชื้น ปัจจุบันผู้คนมักมีความสนใจเกี่ยวกับพืชชนิดนี้และมีความพยายามที่จะนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อทำเป็นไม้ดอกไม้ประดับจำหน่ายซึ่งในการผลิตเพื่อจำหน่ายนั้นต้องใช้วัสดุในการปลูก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ของเรามีต้นตึงและซังข้าวโพดซึ่งน่าจะนำมาใช้เป็นส่วนผสมในวัสดุปลูกได้ ดั้งนั้นกลุ่มของพวกเราจึงมีแนวคิดว่าจะทำการทดลองโดยการนำซังข้าวโพดและเปลือกไม้ตึง มาใช้ในการปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิง

4 วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุในท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ๒ เพื่อศึกษาอัตราส่วนของวัสดุในการปลูกได้แก่ : ซังข้าวโพด : เปลือกต้นตึง :ขุยมะพร้าว ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิง

5 สมมติฐาน และตัวแปร สมมติฐาน : ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลูกในวัสดุปลูกต่างกัน จะมีการเจริญเติบโต ต่างกัน ตัวแปรอิสระ : อัตราส่วนของวัสดุปลูก ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตัวแปรควบคุม : สายพันธุ์ อายุ ขนาด ของหม้อข้าวหม้อแกงลิง ปริมาณน้ำ ปริมาณแสง

6 วิธีดำเนินงาน ๑.วางแผนการดำเนินงาน ๒.ศึกษาวิธีการปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ๓.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเพาะปลูก หม้อข้าวหม้อแกงลิง เตรียมโรงเพาะชำ ระบบน้ำประปาภูเขา ๔.ติดต่อขอรับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่มีสายพันธุ์ อายุการปลูกเท่าๆกัน จำนวน 50 ต้น

7 วิธีดำเนินงาน ๕. เตรียมวัสดุปลูกดังนี้ - ซังข้าวโพด เผาให้เป็นถ่าน - เปลือกของต้นตึง(แห้ง) - ขุยมะพร้าว ๖. เตรียมส่วนผสมในอัตราส่วน : ซังข้าวโพด : เปลือกต้นตึง :ขุยมะพร้าว ดังนี้

8 วิธีดำเนินงาน สูตรที่ ๑ ดิน : ซังข้าวโพด : เปลือกต้นตึง :ขุยมะพร้าว 1 :1 :1 สูตรที่ ๒ ดิน : ซังข้าวโพด : เปลือกต้นตึง :ขุยมะพร้าว 2 : 1 :1 สูตรที่ ๓ ดิน : ซังข้าวโพด : เปลือกต้นตึง :ขุยมะพร้าว 1 :2 :1 สูตรที่ ๔ ดิน : ซังข้าวโพด : เปลือกต้นตึง :ขุยมะพร้าว 1 :1 :2

9 วิธีดำเนินงาน ๗. นำต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงลงปลูกในวัสดุต่างๆ จำนวน 5 ต้น วัดขนาด ความสูง จำนวนใบ ความกว้าง ความยาวของใบแต่ละต้น ๘. รดน้ำวันละ ๑ ครั้ง วางบนตะแกรงในโรงเรือนเพาะชำ ๙. สังเกต และบันทึกการเจริญเติบโตด้าน ขนาด ความสูง จำนวนใบ ความกว้าง ความยาวของใบแต่ละต้น ๑๐. สรุปและรายงานผลการทดลอง

10 แผนปฏิบัติงาน รายการปฏิบัติ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทำการทดลอง บันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง จัดทำรายงาน

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้อัตราส่วนของวัสดุที่ใช้ในการปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เหมาะสม ได้ความรู้ในการปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม

12 เอกสารอ้างอิง https://www.google.co.th/search?q

13 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ
ต้องการจำนวนต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt การเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีในท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google