งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CCNA Configuration Mr.Thongrob Auxsorn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CCNA Configuration Mr.Thongrob Auxsorn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CCNA Configuration Mr.Thongrob Auxsorn

2 Configuration Switch 2950 ลบ config # erase start up # reload
#show running-config #show spanning-tree #show vlan #show interfaces status #show mac-address-table #show ip int brief

3 Configuration Switch 2950 Vlan 1 default
จะใช้ Vlan ได้ ตั้งแต่ vlan 2 – 4096 การ config Switch#show vlan Switch#vlan database Switch(vlan)#vlan 2 name aaa Switch(vlan)#vlan 3 name bbb Switch#config terminal Switch(config)#interface FastEthernet 0/1-24 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 2

4 Configuration Switch 2950 Config trunk Switch#config terminal
Switch(config)#interface fastethernet 0/3 Switch(config-if)#switchport mode trunk Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q ,isl VLAN Trunking Protocol (VTP) Switch#vlan database Vlan#vtp server , client , transparent Switch(vlan)#vtp domain jodoi Switch(vlan)#vtp password password Switch#show vtp status Cisco only

5 Configuration Router #hostname _____ #enable password _____
#enable secret _____ #line console 0 #password ______ #login  ต้องใส่ด้วยทุกครั้ง หรือใช้ #login local  ต้องสร้าง username___ password ___ ในส่วน config terminal ด้วย #line vty 0 4

6 Configuration Router Wan Connection lease line  HDLC ,PPP  Sync
Circuit Switch (isdn)  HDLC ,PPP  Async Packet Switch  Frame Relay  Sync Cell Switch  ATM  Async DTE  Data terminal equipment ตัวผู้ DCE  Data Circuit equipment ตัวเมีย #Show controller Serial 0 เพื่อตรวจสอบว่าเป็น DTE หรือ DCE 2 ฝั่งเป็น cisco

7 Configuration Router router DTE DCE CSU DSU
Config#interface serial 0 config#ip address config#clock rate 64000 config#encapsulation hdlc Config#interface serial 0 config#ip address config#bandwidth 64 config#encapsulation hdlc #Show controller Serial 0 เพื่อตรวจสอบว่าเป็น DTE หรือ DCE

8 Configuration Router R1 R2 #debug ppp authen #no debug all
pap R1 S0 R2 S0 Config#username R1 password cisco Config#interface S0 Config-if#encapsulation ppp Config-if#ppp pap sent-username R2 password 3com Config#username R2 password 3com Config#interface S0 Config-if#encapsulation ppp Config-if#ppp pap sent-username R1 password cisco #debug ppp authen #no debug all Username ตัวเล็กใหญ่ไม่มีผล แต่ password มีผล

9 Configuration Router R1 R2 chap Config#username R2 password cisco
Chap password ต้องตรงกัน Config#username R2 password cisco Config#interface S0 Config-if#encapsulation ppp Config-if#ppp authen chap Config#username R1 password cisco Config#interface S0 Config-if#encapsulation ppp Config-if#ppp authen chap Chap username ใส่เป็นชื่อ hostname และ password ทั้ง 2 ฝั่งต้องตรงกัน

10 Configuration Router Routing Static Dynamic Config static route
Config# ip route ________ ________ ________ ( Network ip ) ( subnet mask) ( gateway ip ) Ex R2 config# ip route R1 config# ip route Default route config# ip route

11 Configuration Router Dynamic routing Interier Gateway Protocol (IGP)
Interier Gateway Protocol (IGP)  Autonomous System (AS) เดียวกัน Exterier Gateway Protocol (EGP)  Autonomous System (AS) ต่างกัน ใน CCNA จะเรียนเฉพาะ IGP Interier Gateway Protocol (IGP) Distance vector rip , igrp update table ช่วงเวลาหนึ่ง Link-state  ospf ,IS-IS เก็บข้อมูลเป็น database Balancing Hybrid  EIGRPเก็บข้อมูลแบบ link-state แต่ทำ routing แบบ distance vector

12 Configuration Router Routing Information Protocol (RIP)
Config#router rip Config#network ____________ Ex /24 Mojor network จะได้ /26 Mojor network จะได้ /28 Mojor network จะได้ config#router rip config-router#network config-router#network config-router#network (major network)

13 Configuration Router Routing Information Protocol (RIP) # ต่อ
Rip ใช้ hop ในการคำนวณเส้นทาง ทางไหนน้อยไปทางนั้น config#router rip config-router#version 2 : version 1 ไม่ support triggered #debug ip rip #show ip protocol เพื่อตรวจสอบ routing #show ip route จะขึ้นเป็นตัว R

14 Configuration Router Interier Gateway Routing Protocol (IGRP)
config#router igrp ___________ config#router igrp 100 config-router#network ___________ config-router#network #debug ip igrp _____________ Igrp เลือกเส้นทางจากค่า Metric โดยใช้ค่า Bandwidth และ ค่า Delay เมื่อใช้ command show ip protocol จะคือค่า K1 และ K3 ตามลำดับ และ igrp สามารถทำ load balancing ได้ ( AS Number ) (major network) ( events ) ( transactions )

15 Configuration Router OSPF (Open Shorted Path First )
config#router ospf ___________ config#router ospf 101 config-router#network _________ _________ area _______ config-router#network area 0 #show ip ospf neighbor ใช้เพื่อดูว่าใครเป็นคนส่ง LSA link-state เก็บข้อมูลเป็น database จะมีการส่ง LSA (link-state advertisements) นำข้อมูลที่ได้มาสร้าง routing โดยใช้ algolithm SPF ( Shorted Path First ) และพิจารณาจากค่า Cost (cost = ) ( process-id ) (network id) ( wildcard ) ( area-id ) 8 10 BW

16 Configuration Router OSPF (Open Shorted Path First ) # ต่อ
Ex /27 config#router ospf 101 config-router#network area 0 EIGRP (Enhanced IGRP) (config)#router eigrp ______________ (config)#router eigrp 102 (config-router#network ______________ (config-router#network ( AS Number ) (major network)

17 Configuration Router Access list - Standard 1-99 ,1300-1999
- Extended , Standard access list (1-99) Config#access-list _______ ______ ______ ______ Ex Config#access-list 1 deny Config#access-list 1 permit any Config#interface S0 Config#ip access-group 1 in (SA) (wildcard) (access number) (permit,deny)

18 Configuration Router Standard access list (1-99)
#show ip interface S0 เพื่อตรวจสอบว่า access-list ถูก set ไว้หรือไม่ Ex Block telnet Config#access-list 2 deny Config#access-list 2 permit any Config#line vty 0 4 (config-line)#access-class 2 in

19 Configuration Router Extended access list (100-199)
config#access-list __________ _________ ___________ ____ ______ _____ ________ __________ _________ Ex Config#access-list 101 deny tcp eq 23 Config#access-list 101 permit ip any any config#interface S0 config-if#ip access-group 101 in SA wildcard (access number) (permit,deny) (protocol tcp,udp,icmp) DA wildcard Eq,Neq,lt,gt Port number

20 Configuration Router Name access list Config#ip access-list _______
Ex Standdard config#ip access-list standard Internet config# permit config#permit config#interface e0 config-if#ip access-group internet in Standard Extended Name Ex Extended config#ip access-list extended BlockVirus2 config#deny tcp any any eq 135 Config#deny tcp any any eq 4899 Config#permit ip any any config#interface S0 config-if#ip access-group BlockVirus2 in

21 Configuration Router NAT Config#interface e0 Config-if#ip nat inside
Static dynamic Overloading Config#ip nat inside source static Config#interface e0 Config-if#ip nat inside #debug ip nat เพื่อตรวจสอบดูว่ามีการทำ nat static หรือไม่ Config#interface S0 Config-if#ip nat outside

22 Configuration Router Dynamic Config#interface e0 Config#interface S0
Config#ip nat pool name pool start ip end ip netmask netmask Ex Config#ip nat pool ISP netmask Config#access-list 1 permit Config#ip nat inside source list 1 pool ISP Config#interface e0 Config#interface S0 Config-if#ip nat inside Config-if#ip nat outside

23 Configuration Router Overloading
Config#access-list 1 permit Config#ip nat inside source list 1 interface S0 overload หรือ สามารถทำ overloading แบบ dynamic Config#ip nat inside source list 1 pool name pool overload Config#interface e0 Config#interface S0 Config-if#ip nat inside Config-if#ip nat outside

24 Configuration Router ISDN
Config#isdn switch-type basic-net3 ,primary-net3 หรือ ทำการ config ที่ interface ก็ได้ config-if#isdn switch-type basic-net3 ,primary-net3 config-if#isdn spid1 spid-number config-if#isdn spid2 spid-number ค่า spid-number ทาง service provide เป็นผู้กำหนด Config#ip route Config#access-list 101 permit tcp any any eq smtp Config#dialer-list 1 permit ip list 101

25 Configuration Router Isdn # ต่อ Config#username R2 password cisco
Config#interface bri 0 Config-if#Ip address Config-if#encapsulation ppp Config-if#ppp authentication chap Config-if#dialer map ip name R Config-if#dialer-group 1 Config-if#dialer idle-timeout หน่วยเป็นวินาที

26 Configuration Router Frame Relay Point-to-point (no sub interface)
Config#interface S0 Config-if#encapsulation frame-relay cisco , ietf Config-if#ip address Config-if#bandwidth 256 Config-if#frame-relay lmi-type cisco , ansi , q933a

27 Configuration Router Frame Relay Point-to-point ( sub interface)
Config#interface S0 Config-if#no ip address Config-if#encapsulation frame-relay cisco , ietf Config#interface S0.2 point-to-point Config-if#ip address Config-if#bandwidth 128 Config-if#frame-relay interface-dlci 120 Config#interface S0.3 point-to-point Config-if#ip address Config-if#bandwidth 128 Config-if#frame-relay interface-dlci 110

28 Configuration Router Frame Relay Point-to-multipoint ( sub interface)
Config#interface S0 Config-if#no ip address Config-if#encapsulation frame-relay Config#interface S0.2 multipoint Config-if#ip address Config-if#bandwidth 256 Config-if#frame-relay map ip broadcast Config-if#frame-relay map ip broadcast


ดาวน์โหลด ppt CCNA Configuration Mr.Thongrob Auxsorn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google