งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในธุรกิจ

2 กรอบตัดสินใจเชิงจริยธรรมในธุรกิจ
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในบริษัทหรือ หน่วยงานต่างๆทางธุรกิจจึงมีความสำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจได้หันมาดำเนินกิจการในทาง ธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง แท้จริง

3 กรอบหรือขั้นตอนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ความเข้มข้นของปัญหาจริยธรรม ปัจจัยส่วนบุคคล จริยธรรมทางธุรกิจการประเมินและจุดมุ่งหมาย พฤติกรรมที่มีจริยธรรมหรือไม่มี การพัฒนาความรอบรู้เกี่ยวกับศีลธรรม วัฒนธรรมองค์การ

4 ปัจจัยความเชื่อทางศีลธรรมของบุคคล
ความเชื่อหรือเลื่อมใสในเรื่องศีลธรรมของบุคคล เป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวกับจริยธรรมของ ธุรกิจ ความเชื่อหรือความเลื่อมใสทางศีลธรรม เกี่ยวข้องกับการที่บุคคลได้รับการอบรมสั่งสอนใน เรื่องศีลธรรมและความถูกต้อง ขั้นตอนการ พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมได้ถูกต้อง

5 วัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การมีบทบาทอย่างสำคัญในเรื่องการ ตัดสินใจซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ ดังนั้น ในประเด็นของ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมย่อมได้รับอิทธิพลของ วัฒนธรรมองค์การ

6 การประเมินจริยธรรม การประเมินการตัดสินใจว่าสอดคล้องเพียงใดกับ จริยธรรม ไม่มีมาตรฐานตายตัว จริยธรรมมัก แตกต่างกันออกไปตามความเชื่อวัฒนธรรมและ ค่านิยมของบุคคลและสามารถวางแนวการประเมินว่า การตัดสินใจ ดังต่อไปนี้ ความตั้งใจ จรรยาบรรณของบริษัท อื่นๆขององค์กรกำหนด

7 การพัฒนาของจริยธรรมทางธุรกิจ
ระยะเวลาของจริยธรรมทางธุรกิจ โดย แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ก่อน ค.ศ เริ่มศึกษาในเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ ช่วง ค.ศ มีการเพิ่มของ แนวความคิดเพื่อสังคมในธุรกิจ ช่วง ค.ศ มีความเด่นชัดใน เรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ ช่วง ค.ศ มีการรวมตัวกันของ ด้านวิชาการและผู้ปฎิบัติ ช่วง ค.ศ.1990 ถึง มีการ ก่อตั้งสถาบันและเน้นเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ

8 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
องค์การให้เป็นแหล่งรวบรวมและ เผยแพร่ความรู้ เป็นตัวกลางระหว่างองคฺกรกับสังคม เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เป็นแกนในการจัดกิจกรรมต่างๆ

9 กลยุทาธด้านการกำกับดูแลกิจการระดับองค์กร
สร้างหลักการกำกับดูแลกิจการให้มี หลักปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรทุกคนอย่าง ถูกต้องยุติธรรมใช้หลักธรรมะเป็น บรรทัดฐานในทางปฎิบัติ

10 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการ ดำเนินงานขององค์การ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ขององค์กร ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ จัดให้มีระบบควบคุมด้านการดำเนินงาน, รายงานทางการเงิน กำหนดนโยบายด้านการบริหารความ เสี่ยง

11 ขอให้นักศึกษาทุกคนโชค A นะ
(ตั้งใจอ่านหนังสือสอบด้วย นะ) จบสมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google