งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกจ้างประจำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกจ้างประจำ
ผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ได้ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณชน ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ 3. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราช อิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ 4. ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่าง สอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดำเนิน คดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว

3 หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกจ้างประจำ
5. หากผู้สมควรเสนอขอพระราชทางเครื่องราชฯ ถูกลงโทษ ทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานฯ อีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ 6. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (ไม่เกินวันที่ 3 ตุลาคม) 7. การขอ ต้องขอปีเว้นปี ขอติดกันไม่ได้ 8. ต้องเป็นลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรง หมวดฝีมือหรือลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ

4 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ลำ ดับ ตำแหน่ง เครื่องราชฯ ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขระยะเวลา การเลื่อนชั้นตรา เริ่มต้น ขอ เลื่อน ได้ถึง 1 ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน ระดับ 3 แต่ ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 บ.ม. จ.ม. เริ่มขอ บ.ม. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช. 3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ม. 2 ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้าง ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของ ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 ขึ้นไป บ.ช. จ.ช. เริ่มขอ บ.ช. 2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ม. ได้ จ.ม. มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช.


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google