งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาวมหัศจรรย์จาก.. โฟม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาวมหัศจรรย์จาก.. โฟม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาวมหัศจรรย์จาก.. โฟม

2 สมาชิกในกลุ่ม ๑.เด็กชาย โสธร จิระแพทย์ เลขที่ ๑๐
๑.เด็กชาย โสธร จิระแพทย์ เลขที่ ๑๐ ๒.เด็กหญิงจันทร์โสภา ทัฬหะวาสน์ เลขที่ ๑๘ ๓.เด็กหญิง นฐมล รัตนะ เลขที่ ๒๕ ๔.เด็กหญิง ณัฐฐินี รัตนคุณ เลขที่ ๒๖ ๕.เด็กหญิง วรรษพร รักษาแก้ว เลขที่ ๒๙ ๖.เด็กหญิง บุษยมาส อวะภาค เลขที่ ๓๒ ๗.เด็กหญิง ชญาดา สุวรรณคีรี เลขที่ ๔๑

3 คำถามสำคัญ โฟมสามารถผสมกับสิ่งใดบ้างจึงจะได้กาว

4 ความเป็นมา เนื่องจากปัจจุบันนี้มีขยะมากมาย และของใช้ราคาแพง เราจึงต้องการที่จะนำของเหลือใช้เช่นโฟมมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเลือกสารมาผสมกับโฟมเพื่อให้ได้กาวสำหรับติดกระดาษ

5 จุดประสงค์ เพื่อศึกษาทดลองการทำกาวจากโฟม เพื่อลดปัญหาขยะจากโฟม
เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

6 สมมติฐาน ถ้านำโฟมมาผสมกับน้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ สามารถทำเป็นกาวได้แตกต่างกัน

7 ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น : โฟมผสมน้ำมันเบนซิน โฟมผสมทินเนอร์
ตัวแปรต้น : โฟมผสมน้ำมันเบนซิน โฟมผสมทินเนอร์ โฟมผสมแอลกอฮอล์ ตัวแปรตาม : สมบัติของกาว ตัวแปรควบคุม : ปริมาณของโฟม ปริมาณเบนซิน ทินเนอร์ และแอลกอฮอล์ ภาชนะ

8 วิธีดำเนินการ ตวงน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ลงในขวดโหลแต่ละขวดในปริมาณโหลละ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำโฟมที่เตรียมไว้ใส่ในปริมาณ 50 กรัม ต่อ1โหล ใช้แท่งแก้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

9 ผลการศึกษา จากผลการทดลองพบว่า
ที่ ชนิดของกาว ลักษณะ ผลการทดสอบ ติดกระดาษ 1 โฟมผสมเบนซิน 95 เป็นสีเหลือง แน่นมาก 2 โฟมผสมทินเนอร์ เป็นสีขาว แน่นน้อยกว่า 3 โฟมผสมแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ไม่สามารถละลายโฟมได้ - จากผลการทดลองพบว่า กาวที่ทำจากน้ำมันเบนซิน 95 ผสมโฟม นำมาติดกระดาษได้ผลว่าติดกระดาษได้แน่นมาก กาวที่ทำจากทินเนอร์ผสมโฟมนำมาติดกระดาษได้แน่นน้อยกว่า

10 สรุปผล กาวที่ได้จากโฟมผสมกับน้ำมันเบนซิน 95 ติดกระดาษได้แน่นมากกว่ากาวที่ได้จากโฟมผสมกับทินเนอร์

11


ดาวน์โหลด ppt กาวมหัศจรรย์จาก.. โฟม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google