งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการระบบ E-delivery System นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอวกาศ สทอภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการระบบ E-delivery System นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอวกาศ สทอภ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการระบบ E-delivery System นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอวกาศ สทอภ.

2 ศูนย์เทคโนโลยีอวกาศ ( สถานีรับ สัญญาณดาวเทียม ) Radarsat DAS Landsat- 7 DRCS HDDR IRS DPS Radarsa t PGS Landsat- 5 TM/ SPOT GICS Landsat- 5 TM/ SPOT GICS Landsat- 5 TM Transcription Landsat-7, IRS, Radarsat Capture Landsat -7 PGS Landsat -7 PGS Electronic Image Delivery System Electronic Image Delivery System HR Data Archive System High Resolution Product Generation System High Resolution Product Generation System 13 -m Antenna System คลังข้อมูลดาวเทียม รายละเอียดสูง

3 ระบบ E-delivery National High Resolution Data Archive ศูนย์เทคโนโลยี อวกาศ สถานีรับสัญญาณ ดาวเทียม Uplink 1 MB Downlink 1 MB ●●●●●●●● 2 Mbps

4 HR Image Storage and WorkStation HR Image Storage and Services with the existing E- delivery System for High Resolution Satellite Image Storage and Services RAID & Jukebox DVD ระบบคลังข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงกับระบบส่ง ข้อมูลดาวเทียม

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ช่วยและสนับสนุนในด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ รัฐบาลและหน่วยราชการต่างๆในการดำเนินงาน แปลงทรัพย์สินเป็นทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อ การเกษตร การป้องกันและปราบปรามพืชเสพ ติด การทำแผนที่ฐาน และการใช้ในด้านความ มั่นคงของประเทศ ประหยัดเงินงบประมาณในการจัดหาข้อมูล ดาวเทียมและแก้ไขปัญหาในการจัดหาข้อมูล ดาวเทียมซ้ำซ้อน

6 แผนงานและระยะเวลา ระยะเวลา 12 เดือนงบประมาณปี 2547 Q1Q2Q3Q4 (1) ปรับปรุงระบบ (2) จัดซื้อจัดหาข้อมูลดาวเทียม (3) นำข้อมูลเข้าระบบ (4) ให้บริการข้อมูลดาวเทียม

7 งบประมาณ งบประมาณปี 2547 เป็นจำนวน 132,500,000 บาท □ ปรับปรุงระบบส่งข้อมูลเครือข่าย 1,000,000 บาท □ ค่าเช่าบริการโครงข่ายความเร็วสูง 1 Mbps ต่อปี 4,200,000 บาท □ 12x180 GB RAID Disks1,750,000 บาท □ DVD Slot Library ขนาด 19.27 TB 5,500,000 บาท □ Remote Terminal จำนวน 1 ชุด 150,000 บาท □ ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HR Image WorkStation 2,800,000 บาท □ ซื้อข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง 117,100,000 บาท รวมเป็นเงิน 132,500,000 บาท

8 แผนงบประมาณในปี 2547-50 ปีงบประมาณ 2547 :132,500,000 บาท ปีงบประมาณ 2548 :135,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2549 :157,500,000 บาท ปีงบประมาณ 2550 :180,000,000 บาท

9 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง


ดาวน์โหลด ppt โครงการระบบ E-delivery System นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอวกาศ สทอภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google