งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าอาหาร - ค่าเช่าที่พัก หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1305/ ว 9520 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544

2 การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม
กรณีส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมจัดที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมในการฝึกอบรม และสถานที่พักแรมดังกล่าว (ค่าที่พัก) ได้มีบริการอาหารมื้อเช้าให้แล้ว ให้ถือว่าส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม มิได้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค /ว 392 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548

3 อัตราค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการฝึกอบรมในประเทศ
บัญชีหมายเลข 2 อัตราค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการฝึกอบรมในประเทศ บาท : ครึ่งวัน : คน การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ทุกระดับ) อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน เครื่องดื่ม ไม่เกิน 10 การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน (ทุกระดับ) อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน เครื่องดื่ม ไม่เกิน 20

4 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
บัญชีหมายเลข 3 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร บาท : ชั่วโมง : คน การฝึกอบรมระดับต้น และ การฝึกอบรมระดับกลาง ไม่เกิน 600 การฝึกอบรมระดับสูง ไม่เกิน 800

5 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ
บัญชีหมายเลข 4 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ บาท : วัน : คน การฝึกอบรมระดับต้นและการฝึกอบรมระดับกลาง การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 500 จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 300 การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 800 จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 600

6 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ
บัญชีหมายเลข 4 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ บาท : วัน : คน การฝึกอบรมระดับสูง การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 700 จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 500 การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 1,000 จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน

7 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
บัญชีหมายเลข 5 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ บาท : วัน : คน การฝึกอบรมระดับต้นและการฝึกอบรมระดับกลาง อัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว ไม่เกิน 1,200 อัตราค่าเช่าที่พัก 2 คน ไม่เกิน อัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว ไม่เกิน 2,000 อัตราค่าเช่าที่พัก 2 คน ไม่เกิน 1,100 การฝึกอบรมระดับสูง

8 อัตราการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
บัญชีหมายเลข 6 อัตราการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม บาท : วัน : คน ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 400 รวมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 600

9 อัตราค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการฝึกอบรมในต่างประเทศ
บัญชีหมายเลข 7 อัตราค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการฝึกอบรมในต่างประเทศ บาท : ครึ่งวัน : คน การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ทุกระดับ) อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 50 เครื่องดื่ม ไม่เกิน 20 การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน (ทุกระดับ) อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 100 เครื่องดื่ม ไม่เกิน 40

10 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
บัญชีหมายเลข 9 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก บาท : วัน : คน การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การจัดอาหาร ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 150 ไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 75 การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน การจัดอาหาร ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 250 ไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 125

11 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
บัญชีหมายเลข 10 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก บาท : วัน : คน กรณีจัดที่พักให้ ปกติให้พักร่วมกันตั้งแต่ สองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง ไม่เกิน 300 กรณีมีความจำเป็นหรือ ไม่เหมาะสมที่จะพัก สองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง ไม่เกิน

12 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
บัญชีหมายเลข 10 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก บาท : วัน : คน กรณีไม่จัดที่พักให้ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ ไม่เกิน 300

13 อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บัญชีหมายเลข 11 อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก บาท : วัน : คน การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ ไม่เกิน 120 การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 2 มื้อ ไม่เกิน 40 การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 1 มื้อ ไม่เกิน 80 การจัดอาหาร


ดาวน์โหลด ppt การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google