งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
     อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมกันอยู่ตรงกลาง นิวเคลียสมีขนาดเล็ก แต่มีมวลมากและมีประจุเป็นบวก ส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเป็นลบ และมีมวลน้อยมาก จะวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสเป็นบริเวณกว้าง

2 อนุภาคมูลฐานของอะตอม
ทุกอะตอมประกอบด้วยอนุภาคที่สำคัญคือ  โปรตอน, นิวตรอน และอิเล็กตรอน  โดยมีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ภายในนิวเคลียส  นิวเคลียสนี้จะครอบครองเนื้อที่ภายในอะตอมเพียงเล็กน้อย  และมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆ นิวเคลียสด้วยความเร็วสูง  คล้ายกับมีกลุ่มประจุลบปกคลุมอยู่โดยรอบ

3 อนุภาค ประจุ(หน่วย) ประจุ(C) มวล(g) มวล(amu) อิเล็กตรอน -1 1.6 x 10-19 x 10-28 โปรตรอน +1 x นิวตรอน x 10-24 อิเล็กตรอน(Electron) สัญลักษณ์ e- มีประจุลบ และมีมวลน้อยมาก โปรตอน สัญลักษณ์ p+ มีประจุเป็นบวก และมีมวลมากกว่า อิเล็กตรอน (เกือบ 2,000 เท่า) นิวตรอน สัญลักษณ์ n มีประจุเป็นศูนย์ และมีมวลมากพอๆกับโปรตอน หมายเหตุ อนุภาคนิวตรอน ค้นพบโดย เจมส์ แซควิก (James Chadwick) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ(พ.ศ.2475)

4 เลขอะตอม,เลขมวลและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 1
เลขอะตอม,เลขมวลและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 1. จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเรียกว่า เลขอะตอม(atomic number, Z) 2. ผลบวกของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนเรียกว่า เลขมวล (mass number, A) A = Z + N โดยที่ N เป็นจำนวนนิวตรอน (เลขเชิงมวลจะเป็นจำนวนเต็มและมีค่าใกล้เคียงกับมวลของอะตอม) การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ เขียน(A)ไว้ข้างบนด้านซ้ายของสัญลักษณ์ธาตุ เขียน(Z)ไว้ข้างล่างด้านซ้ายของสัญลักษณ์ธาตุ X = สัญลักษณ์ของธาตุ

5 การหาอนุภาคมูลฐานของอะตอม จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์
ดังนั้น อะตอมของธาตุลิเทียม ( Li ) มีจำนวนโปรตอน = 3 ตัว อิเล็กตรอน = 3 ตัว และนิวตรอน = 4 ตัว

6 ตัวอย่าง จงคำนวณจำนวนอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน
ของธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์ดังต่อไปนี้ Na, 23592U, C วิธีทำ จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ AZX A คือ เลขมวล Z คือ เลขอะตอม A = Z + n n = A - Z สำหรับ Na มี A = 23 , Z = 11 เพราะฉะนั้น n = = 12 มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 11 มีนิวตรอน = 12

7 สำหรับ U มี A = , Z = 92 เพราะฉะนั้น n = = 143 มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 92 มีนิวตรอน = 143 สำหรับ C มี A = 12 , Z = 6 เพราะฉะนั้น n = = 6 มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 6 มีนิวตรอน = 6

8 จงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียและบอกอนุภาคมูลฐานของ
อะตอมต่อไปนี้ 1. โพแทสเซียม 2. กำมะถัน 3. โบรมีน 4. แคลเซียม 5. ซิลิคอน

9 เฉลย 1. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 3919K มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 19
มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 19 เพราะฉะนั้น n = = 20 มีนิวตรอน = 20 2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ S มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 16 เพราะฉะนั้น n = = 16 มีนิวตรอน = 16

10 เฉลย 3. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 8035Br มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 35
มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 35 เพราะฉะนั้น n = = 45 มีนิวตรอน = 45 4. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ Ca มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 20 เพราะฉะนั้น n = = 20 มีนิวตรอน = 20

11 เฉลย 5. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 2814Si มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 14
มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 14 เพราะฉะนั้น n = = 14 มีนิวตรอน = 14

12

13


ดาวน์โหลด ppt สรุปแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google