งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ work procedure เพื่อการควบคุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ work procedure เพื่อการควบคุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ work procedure เพื่อการควบคุม

2 work procedure เป็นเอกสารที่กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน การบริหารงานให้ทราบว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำทำไม

3 ประโยชน์ เพื่อให้ผู้ทำงานทราบข้อมูลรายละเอียดในการทำงานอย่างถูกต้องชัดเจน ทราบถึงกิจกรรมใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างชัดเจน ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน ใช้เอกสารอ้างอิงในการทำงาน ใช้เป็นการสื่อในการประสานงาน

4 ขั้นตอนการเขียน work procedure

5 ตัวอย่างขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท AAA

6 การเก็บข้อมูล

7 การควบคุม

8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

9 แผนภูมิฮิสโตแกรม Histogram เป็นกราฟแท่งที่ใช้ดูความแปรปรวนของกระบวนการ โดยการสังเกตรูปร่างของฮีสโตแกรมที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง

10 การนำ PROCESS ไปเทียบกับค่ามาตรฐาน
Sl Su 1. เป็นกรณีที่เหมาะสมที่สุด 2. อยู่ในมาตรฐานแต่ต้องลดการกระจาย Sl Su

11 การนำ PROCESS ไปเทียบกับค่ามาตรฐาน
3. ต้องพยายามเพิ่มค่าเฉลี่ยให้สูงขึ้น Sl Su 4. ต้องพยายามลดการกระจายให้มากที่สุด Sl Su

12 แผนภูมิควบคุม Control Chart คือ แผนภูมิที่มีการเขียนขอบเขตที่ยอมรับได้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการ โดยการติดตามและตรวจจับข้อมูลที่ออกนอกขอบเขต UCL : ขอบเขตบน CL : ค่ากลาง LCL : ขอบเขตล่าง

13 พิจารณาจุดที่ควรปรับปรุง

14 แผนภูมิพาเรโต 100 Vital Few 80 Useful Many
Pareto Diagram ความถี่ % สะสม 100 เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น - บ่งชี้ให้เห็นว่าหัวข้อใดเป็นปัญหา มากที่สุด - เข้าใจได้ว่าแต่ละหัวข้อมีอัตราส่วน เท่าใดของทั้งหมด - โน้มน้าวจิตใจได้ดี - ไม่ต้องใช้การคำนวณที่ยุ่งยาก - ใช้เปรียบเทียบผล - ใช้ตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหา Vital Few 80 Useful Many สาเหตุความบกพร่อง ก ข ค ง จ ฉ อื่นๆ

15 วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า

16 ผังแสดงเหตุและผล ปัจจัย ปัจจัย ปัญหา ปัจจัย ปัจจัย Cause Effect
Cause & Effect Diagram คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของปัญหาหนึ่ง (ผล) กับปัจจัยต่าง ๆ (สาเหตุ) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause) ซึ่งจะมองภาพรวมได้ง่ายขึ้น ปัจจัย ปัจจัย ปัญหา สาเหตุหลัก สาเหตุรอง ปัจจัย ปัจจัย สาเหตุย่อยๆ สาเหตุย่อย Cause Effect

17 Cause-and-Effect Diagram
Materials Methods Equipment People Environment Cause

18 ตัวอย่างผังแสดงเหตุและผล
Cause & Effect Diagram ผังก้างปลาแสดงการค้นหาสาเหตุของการที่ไม่สามารถควบคุมรถได้ เบรกไม่อยู่ ถนนลื่น ไม่เคยสลับยาง เกิดอุบัติเหตุบนถนน ฝนตก ยางรถเสื่อมสภาพ น้ำมันหก รถควบคุม ไม่ได้ ใช้มานานกว่า 3 ปี ผ้าเบรกหมด เบรกเสีย คันชักหัก ฝึกอบรมไม่ดี มือใหม่ คันเร่งค้าง ปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ดี สะเพร่า ง่วงนอน ชิ้นส่วนเสีย คนขับผิดพลาด

19 ตัวอย่างผังการกระจายของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Scatter Diagram r = 1 r = 0.6 r = -1 r = 0 r = -0.8 r = 0.8


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ work procedure เพื่อการควบคุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google