งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง. อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -4 ลูกจ้าง -18 รวม -34 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง. อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -4 ลูกจ้าง -18 รวม -34 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -4 ลูกจ้าง -18 รวม -34 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา (1) กลุ่มปฏิบัติการ ข้าราชการ - 5 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -16 กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกล ข้าราชการ -1 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการ ข้าราชการ - 2 พนักงานราชการ -2 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ - - พนักงานราชการ - 2 ลูกจ้างประจำ -2 ศูนย์บริการและซ่อม บำรุง ข้าราชการ -2 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบูรณะและ บำรุงรักษา (1)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการแผน 622701 902810890739689641625600 580 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 170160150145150165 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 9610098102100110 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 2025262025 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 286285275267275300 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง - (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 510201520 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -- 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง (3) รายงาน Online................. ครั้ง 1 222202 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง..................... ครั้ง - (2) ประสานการใช้รถยนต์..... ครั้ง 56 3246 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง -

4 ที่กิจกรรมเป้าหมายตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ( โอนให้จังหวัด )70 แห่ง 1.1 บำรุงปกติ 50 100% 5172439455459 60 62 65 แห่ง 1.2 บำรุงตามสภาพความเสียหาย 8 แห่ง 1828 3744 (1) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 1 20%40%100% ฝั่งตะวันออกหน้าวัดอ่างทองวรวิหาร ต. บางแก้ว อ. เมือง จ. อ่างทองแห่ง (2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกหน้า สภอ. เมืองอ่างทอง - ถนนเทศบาล 6 1 30%100% ต. บางแก้ว อ. เมือง จ. อ่างทองแห่ง (3) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ เจ้าพระยาฝั่ง 1 15%25%35%45% ตะวันออกชุมชนบางแก้วสุดเขตเทศบาล ต. บางแก้ว อ. เมือง จ. อ่างทองแห่ง (4) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ 1 15%50%80%100% เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกชุมชนชัยมงคล ต. ตลาดหลวง ต. ตลาดหลวง อ. เมือง จ. อ่างทองแห่ง (5) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ เจ้าพระยา 1 15%50%80%100% ฝั่งตะวันตกชุมชนโรงเจวัดสนามชัย ต. ตลาดหลวง อ. เมือง จ. อ่างทอง แห่ง (6) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ เจ้าพระยา 1 15%30%70%100% ฝั่งตะวันตกชุมชนวัดต้นสน ต. ตลาดหลวง อ. เมือง จ. อ่างทองแห่ง (7) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณประตู 1 20%50%100% คลองท่าแดง ต. ย่านซื่อ อ. เมือง จ. อ่างทองแห่ง (8) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมถนนเทศบาล 161 15%30%70%100% จากสะพานลำท่าแดง – ป้อมตำรวจ ต. ศาลาแดง อ. เมือง จ. อ่างทองแห่ง

5 ที่กิจกรรม เป้าหมา ยตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 โครงการปรับปรุงซ่อมอาคารโรงซ่อม ศูนย์บริการและ ซ่อมบำรุง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง 1.00000.5000 2 ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกและระบบขับเคลื่อนเรือกำจัด ผักตบชวา 12 5.92960.88941.5000 2.0402 ลำ 3 เครนชุดยกขนาด 4 ตัน พร้อมติดตั้งกับรถบรรทุก 6 ล้อ 3 2.10001.00001.1000 คัน 4 ซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ 5 1.00000.5000 คัน 5 เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาด 0.45 ลบ. ม./ วินาที 40 52.0000 เครื่อง 6 เครื่องบีบหัวสายไฮดรอลิค 1 1.3000 เครื่อง 7 กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 480,00 0 1.1604 ตัน 58.66%63.21%67.14%81.95% 8 ก่อสร้างอาคารเก็บและบำรุงรักาเครื่องสูบน้ำ ( งบผูกพัน 56-57-58) 1 3.10053.31512.79745.91037.002711.4740 แห่ง

6 ที่กิจกรรมเป้าหมายตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น............. ลบ. 64,329,6 00 ลบ. 1.74%1.92% 4.26 % 1.1 งบดำเนินงาน............. ลบ. 2,049,00 0 ลบ. 1.73%1.99% 8.56 % 1.2 งบลงทุน …........... ลบ. 62,329,6 00 ลบ. 1.68%1.91% 4.20 % แผน / ผลการใช้จ่าย งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง. อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -4 ลูกจ้าง -18 รวม -34 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google