งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบเงินอุดหนุน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบเงินอุดหนุน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบเงินอุดหนุน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สำนักงาน ป.ป.ส.

2 เงินอุดหนุนฯ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่าย ในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้ดำเนินการ

3 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 3 รายการ
 เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด

4 องค์กรที่สามารถขอรับงบเงินอุดหนุน
 องค์กรภาคประชาชน  องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรศาสนา  องค์กรระหว่างประเทศ  องค์กรมหาชน  องค์กรเอกชน กลุ่มบุคคล เครือข่าย สถาบัน องค์กรวิชาการ ที่ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ มิได้แสวงหากำไร  องค์การ องค์กร ชมรม หรือกลุ่มบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร

5 รูปแบบองค์กรที่สามารถขอรับการสนับสนุน
 คณะกรรมการ  สมาคม  ชมรม  มูลนิธิ  กองทุน  โรงเรียน  โรงพยาบาล  วัด  ชุมชน ฯลฯ

6 แบบเสนอโครงการ  ชื่อโครงการ  องค์กรที่รับผิดชอบ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  กลุ่มเป้าหมายและจำนวน  สถานที่ดำเนินการ

7 แบบเสนอโครงการ  ระยะเวลาโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีความต่อเนื่องอย่างไร  ระบุการจ่ายเงินให้องค์กรที่ขอรับการสนับสนุน  ผู้เสนอโครงการ  ผู้อนุมัติโครงการ

8 หมวดงบประมาณที่ให้การสนับสนุน
 ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่ายานพาหนะ (รถบัส รถตู้ รถประจำทาง)  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สปอต สกู๊ปข่าว DVD VCD ฯลฯ)  ค่าโล่ ของขวัญ ของรางวัล หรือ ของที่ระลึก  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการและตามความเหมาะสม  ค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  โครงการขนาดใหญ่ (น้อยกว่า 50,000 บาท) สนับสนุนได้ไม่เกินร้อยละ 15  โครงการขนาดเล็ก (50,001 บาทขึ้นไป) สนับสนุนได้ไม่เกินร้อยละ 10

9 หมวดงบประมาณที่ไม่สามารถสนับสนุนได้
 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์  ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ค่าพันธุ์ปศุสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียน เช่น โค กระบือ เป็นต้น  เงินรางวัล เงินทุนการศึกษา

10 ตัวอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาสถานพินิจ 1.ค่าอาหาร คน  50 บาท  1 มื้อ = 3,000 บาท 2.ค่าอาหารว่างฯ 60 คน  25 บาท  2 มื้อ = 3,000 บาท 3.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = 4,000 บาท 4.ค่าบริหารจัดการฯ(ค่าทางด่วน ป้ายผ้า ฯลฯ) = 1,500 บาท รวม 11,500 บาท

11 สถานที่เสนอโครงการ สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สพป.)
สำนักงาน ป.ป.ส. (อาคาร 2 ชั้น 5) เลขที่ 5 ถ.ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร (สุรศักดิ์/จันท์สุดา/วิระ) มือถือ

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งบเงินอุดหนุน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google