งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Genetic drift Before: 8 RR 0.50 R 8 rr 0.50 r After: 2 RR 0.25 R 6 rr

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Genetic drift Before: 8 RR 0.50 R 8 rr 0.50 r After: 2 RR 0.25 R 6 rr"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Genetic drift Before: 8 RR 0.50 R 8 rr 0.50 r After: 2 RR 0.25 R 6 rr

2

3

4

5 ทั้งสองกรณี จะทำให้เกิดประชากรในรุ่นลูกดังนี้ Genotype จำนวน AA Aa aa
4 รวม จะเห็นได้ genotype aa และ Aa ได้หายไป โดยพบว่าความถี่ยีนในรุ่นลูกครั้งนี้จะเป็น f(A) = p = 4/4 = 1 (A gene fix) f(a) = q = 0/4 = 0 (a gene lost)

6 Effective population size
ประชากรขนาดเล็กในทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุของ genetic drift นั้นไม่ได้หมายถึงการนับเพียงจำนวนตัวสัตว์ในฝูงเท่านั้น แต่จะมองถึงจำนวนสัตว์ที่สามารถผสมพันธุ์และถ่ายทอดต่อไปยังรุ่นลูกได้ (effective population size) ในรุ่นนั้นๆ

7 ดังนั้นประชากรขนาดเล็ก จึงได้แก่ ประชากรที่มีลักษณะดังนี้

8 กำหนดให้ประชากรมีสัตว์จำนวน N ตัว ดังนั้นโอกาสในการถ่ายทอดยีนซึ่งเป็นคู่อัลลีลไปสู่รุ่นลูกจึงเป็น ½ N และกำหนดให้ NE เป็น effective population พบว่าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มหรือลดของขนาดประชากร ดังกล่าวได้แก่ จำนวนเพศผู้และเพศเมียไม่เท่ากัน (unequal sex number) อัตราเลือดชิดสูง (high inbreeding rate) จำนวนลูกในแต่ละพ่อแม่ไม่เท่ากัน

9

10 หรือ จะเห็นได้ว่าหากประชากรหนึ่งมีสัตว์เพศเมีย 100 ตัว แต่ใช้เพศผู้เพื่อผสมพันธุ์เพียง 1 ตัว พบว่าค่า effective population จะมีค่าเพียง 3.96 ตัว

11 2. อัตราการเกิดเลือดชิดสูง

12 3. จำนวนลูกในแต่ละพ่อแม่ไม่เท่ากัน
กำหนดให้ k เป็นจำนวนลูกที่ควรทดแทนพ่อแม่แต่ ละตัว และ N เป็นจำนวนสัตว์ทั้งหมด ทำให้ ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน มีค่าดังนี้

13 ในการหาค่า effective population size ได้ดังนี้

14 Why is genetic variation important?
potential for change in genetic structure adaptation to environmental change - conservation divergence of populations - biodiversity

15 Why is genetic variation important?
survival global warming variation EXTINCTION!! no variation

16 Why is genetic variation important?
no variation

17 Why is genetic variation important?
divergence variation NO DIVERGENCE!! no variation

18 การเปลี่ยนแปลงความถี่ยีนในรุ่นลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีการคัดเลือก
ลักษณะการคัด genotype relative fitness ความถี่หลัง การคัดเลือก ผลต่อ ยีน A1/ คัดทิ้ง recessive (aa) <ข่มสมบูรณ์> AA Aa 1 1-s fixed คัดทิ้ง dominant (AA, Aa) aa Lost คัดทิ้ง homo-zygos (AA, aa) <ข่มไม่สมบูรณ์> 1-s1 1-s2 Eq 1/ Fixed = ความถี่ยีนเข้าใกล้ 1, Lost = ความถี่ยีนเข้าใกล้ 0, Eq = ความถี่ยีนสมดุล


ดาวน์โหลด ppt Genetic drift Before: 8 RR 0.50 R 8 rr 0.50 r After: 2 RR 0.25 R 6 rr

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google