งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์อัตรากำลังสายงานรังสีเทคนิค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์อัตรากำลังสายงานรังสีเทคนิค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์อัตรากำลังสายงานรังสีเทคนิค
26 กันยายน 2557

2 โครงสร้างกลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มภารกิจ ภารกิจ 1 สาขารังสีวินิจฉัย บริการตรวจ วินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอกซ์และคลื่นเสียงความถี่สูง 2 สาขารังสีรักษา บริการฉายรังสีบำบัดโรค 3 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ บริการตรวจและวินิจฉัยโรคด้วยสารกัมมันตรังสีและสารเภสัชรังสี บุคลากร ตำแหน่ง สายหลัก นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ สายสนับสนุน พนักงานการแพทย์ และรังสีเทคนิค

3 ข้อมูลภาพรวมเพื่อประมาณการอัตรากำลัง
หน่วยบริการ/ระดับ จำนวน(แห่ง) รพ.ที่ไม่มีนัก/เจ้า ปฏิบัติงาน A 11 - a 22 S 25 s 23 ไม่มีนัก 1 แห่ง M1 35 ไม่มีนัก 3 แห่ง M2 92 2 แห่ง F1 73 7 แห่ง F2 521 93 แห่ง F3 34 19 แห่ง สร้างใหม่ 44 44 แห่ง รวม 880 169 แห่ง

4 การคิดอัตรากำลังบุคลากรด้านรังสีเทคนิค
วิธีการคำนวณ Production line (P) งานรังสีวินิจฉัย FTE 1 บริการรังสีทั่วไป 2 บริการรังสีพิเศษ 3 บริการรังสีเทคโนโลยีสูง 4 บริการรังสีร่วมรักษา งานรังสีรักษา Service base โดยคิดตามจำนวนเครื่องมือที่เปิดให้บริการ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

5 งานรังสีวินิจฉัย ประเภทกิจกรรม คำอธิบาย หน่วยนับ ข้อยกเว้น
P1 งานบริการรังสีทั่วไป -เอกซเรย์ ทั่วไป -เอกซเรย์เคลื่อนที่ -เอกซเรย์ฟัน และฟันทั้งปาก -เอกซเรย์ด้วยรถเอกซเรย์ Study (organ) - ไม่นับถ่ายซ้ำ ไม่นับเอกซเรย์ฟันที่ตรวจที่แผนกทันต กรรม

6 งานรังสีวินิจฉัย ประเภทกิจกรรม คำอธิบาย หน่วยนับ ข้อยกเว้น
P2 งานบริการรังสีพิเศษ -เอกซเรย์หลอดเลือด ( Angiogram) -เอกซเรย์เต้านม (Mammogram) -เอกซเรย์ระบบทางเดินอาหาร (GI/BE) -เอกซเรย์ระบบทางเดินปัสสาวะ(IVP,VCUG,RP,ect.) -เอกซเรย์ระบบประสาท ไขสันหลัง(Myelography) -เอกซเรย์ระบบโพรงมดลูก(Hysterosalpingography) -การตรวจพิเศษอื่นๆ ราย -ไม่นับถ่ายซ้ำ -ไม่นับ การตรวจ อัลตราซาวด์ ถ้านักรังสีมิได้ตรวจ -ไม่นับ Flu ในห้องผ่าตัด ถ้านักรังสีไม่ได้ไปทำ

7 งานรังสีวินิจฉัย ประเภทกิจกรรม คำอธิบาย หน่วยนับ ข้อยกเว้น
P3 งานบริการรังสีเทคโนโลยีสูง -เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography : CT scan, CTA ) -เอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular Catheterization Laboratory)) - การตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก(Magnetic Resonance imaging: MRI, MRA ) ราย -ไม่นับถ่ายซ้ำ -ไม่นับที่เอกชนมาเช่าที่ตรวจเอง

8 งานรังสีวินิจฉัย ประเภทกิจกรรม คำอธิบาย หน่วยนับ ข้อยกเว้น
P4 งานบริการรังสีร่วมรักษา 4.1 การตรวจและรักษาที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด ( Vascular Interventions หรือ Neuro intervention) 4.2 การตรวจและรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด (Nonvascular Interventions หรือ Body intervention) 4.3 การรักษาโรคลำไส้กลืนกันในเด็กด้วย ลม (Air -reduction intussusceptions) 4.4 การทำ intervention อื่นๆด้วยเครื่อง Fluoroscpy หรือ DSI หรือ DSA ราย -ไม่นับถ่ายซ้ำ

9 สัดส่วนวิชาชีพ : สายสนับสนุน
วิชาชีพหลัก สัดส่วน ผู้ช่วยฯ สายสนับสนุน นักรังสีการแพทย์/ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1:1 พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์อัตรากำลังสายงานรังสีเทคนิค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google