งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการป้องกันควบคุม โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน - ให้คปสอ. ทุกแห่งเร่งรัดดำเนินการดังนี้ ๑. การป้องกัน (Protection) ๑. ๑ สนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการป้องกันควบคุม โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน - ให้คปสอ. ทุกแห่งเร่งรัดดำเนินการดังนี้ ๑. การป้องกัน (Protection) ๑. ๑ สนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการป้องกันควบคุม โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน - ให้คปสอ. ทุกแห่งเร่งรัดดำเนินการดังนี้ ๑. การป้องกัน (Protection) ๑. ๑ สนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านการ ดูแลรักษาและป้องกันควบคุมโรค ๑. ๒ รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ๑. ๓ รวบรวมและวิเคราะห์ความรุนแรงของโอกาสเสี่ยงเพื่อ สนับสนุนทางวิชาการและ Logistic รวมถึงมีการบ่งชี้และเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง ๑. ๔ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางระบาดวิทยา ความ ครอบคลุมวัคซีนและข้อมูลอื่นๆ เพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่

2 ๒. การตรวจจับการระบาด (Detection) ๒. ๑ การเพิ่มมาตรการป้องกันเชิงรุกของเครือข่าย อสม. ใน ชุมชน ๒. ๒ การสนับสนุนทีม SRRT ในการควบคุมการระบาดเป็นกลุ่ม ก้อน (Cluster) ๓. การตอบสนองต่อการระบาด (Response) ๓. ๑ วิเคราะห์ จัดทำ ประสานและสนับสนุนการรายงานการ ระบาดหรือเหตุการณ์ปกติเชิงรุก ออนไลน์เพื่อการแจ้งเตือนภัยผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. ๒ มีการกำหนดแผนสื่อสารความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์ และป้องกันจัดการความเสี่ยง สื่อสารความเสี่ยง มีการสื่อสารไปยังแพทย์ใน โรงพยาบาลให้ทราบ แนวทางเวชปฏิบัติการ วินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วย (CPG) รวมถึงการ รณรงค์ความเข้าใจประชาชนในการ มาพบแพทย์

3 ๓. ๓ จัดเตรียม / สนับสนุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ที่ จำเป็น ในการป้องกันควบคุมโรคและจัดบริการให้วัคซีนแก่ กลุ่มเป้าหมาย ๓. ๔ ร่วมให้คำแนะนำทีม SRRT ตำบล ๔. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ๔. ๑ มีการติดตามระบบรายงานปกติ, ระบบเฝ้าระวังโรค ทางระบาดวิทยาของกลุ่ม อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (% ILI), ระบบผู้ป่วยนอก (OPD), การเฝ้าระวัง เหตุการณ์ (Event Based Surveillance), ระบบเฝ้า ระวังเด็กเล็ก และ การเฝ้าระวังเชื้อและสายพันธุ์ ๔. ๒ เตรียมการรับการตรวจราชการจากเขตตามระบบปกติ ( รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นภ ๐๐๓๒. ๐๐๙ / ๒๗๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิ. ย. ๕๗ )


ดาวน์โหลด ppt มาตรการป้องกันควบคุม โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน - ให้คปสอ. ทุกแห่งเร่งรัดดำเนินการดังนี้ ๑. การป้องกัน (Protection) ๑. ๑ สนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google