งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดย... นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

2 วิธีการระงับข้อพิพาท
การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาท การอนุญาโตตุลาการ การพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรม

3 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ศาล ราชทัณฑ์ อัยการ ชุมชน คุมประพฤติ ตำรวจ

4 “การระงับข้อพิพาท” เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร ?
“การระงับข้อพิพาท” เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร ? ข้อพิพาทในชุมชน ระงับได้ ระงับไม่ได้ ชุมชนปกติสุข ชุมชนตัวใครตัวมัน ถ้าท่านเลือกได้ ท่านจะเลือกอยู่ ชุมชน ไหน ?

5 ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรม สัมพันธภาพดี สำหรับ คู่พิพาท

6 ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ความสัมพันธ์ดี มีความสงบสุข ทุกคนวางใจ ไม่เอาเปรียบกัน รังสรรค์ชุมชน สำหรับ ชุมชน

7 สาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อพิพาท
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์มีทั้งความเหมือนและความต่างกัน มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกัน ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ

8 สิ่งที่มนุษย์มีความแตกต่างกัน
รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ ความคิด/ความเชื่อ ทัศนคติ รสนิยม นิสัย ความประพฤติ อารมณ์ สุขภาพ ความสามารถ สังคม

9 สาเหตุที่มนุษย์มีความแตกต่างกัน
เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา อาชีพ เชื้อชาติ กรรมพันธุ์ สังคม/สิ่งแวดล้อม ฐานะทางเศรษฐกิจ การอบรมเลี้ยงดู ฯลฯ

10 ธรรมชาติของมนุษย์ อยากได้รับเกียรติ กลัว/ไม่กล้า เห็นแก่ตัว/ สนใจตนเอง
ความสะดวกสบายของตน ความคิดเห็นของตน ผลประโยชน์ของตน เห็นแก่ตัว/ สนใจตนเอง ให้คนอื่นนอบน้อม ให้คนอื่นชื่นชม/ยกย่อง/ยอมรับตน ให้คนอื่นจริงใจกับตน อยากได้รับเกียรติ กลัวรับโทษเมื่อตนทำผิด ไม่กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรค กลัว/ไม่กล้า

11 ความต้องการของ... ความพึงพอใจในตนสูงสุด ความต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง
คน ความพึงพอใจในตนสูงสุด ความต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง ความต้องการความรัก การยอมรับ ความต้องการปลอดภัย ความต้องการด้านร่างกาย

12 คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย
มีธรรมะ มีศิลปะ มีทักษะ

13 อำนาจในการไกล่เกลี่ย
ในกรณีข้อพิพาทที่คู่พิพาทสมัครใจให้ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม คดีแพ่งทุกคดี คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้ คดีอาญาแผ่นดิน ไม่มีอำนาจไกล่เกลี่ย

14 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เตรียมใจ เตรียมกาย เตรียมข้อมูล เตรียมสถานที่ เตรียมวิธีการ ขั้นเตรียมการก่อน การไกล่เกลี่ย

15 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สร้างบรรยากาศ / สัมพันธภาพ บอกให้ทราบเป้าหมายความสำเร็จ (ชนะ-ชนะ) ร่วมกันกำหนดกติกา/เวลา ให้ทั้งสองฝ่ายได้เปิดใจ ใช้ศิลปะ เป็นกลาง ปรองดอง ประคองความสัมพันธ์ ทั้งคู่สุขสันต์ด้วยการ ชนะ-ชนะ ขั้นตอน และเทคนิค การไกล่เกลี่ย

16 รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รูปแบบนี้ไม่มีคนกลาง อำนาจ อยู่ที่คู่พิพาท
การเจรจาต่อรอง รูปแบบนี้ไม่มีคนกลาง อำนาจ อยู่ที่คู่พิพาท

17 รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รูปแบบนี้ อำนาจ อยู่ที่ผู้ไกล่เกลี่ย

18 รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รูปแบบนี้ อำนาจ อยู่ที่ทุกคน รวมทั้งผู้ไกล่เกลี่ย

19 รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รูปแบบนี้ อำนาจ อยู่ที่คู่พิพาท โดยผู้ไกล่เกลี่ยทำหน้าที่ คอยช่วยเหลือ ประสานความเข้าใจในระหว่างการไกล่เกลี่ย

20 ความสำเร็จของการไกล่เกลี่ย
คู่พิพาท ผู้ไกล่เกลี่ย กองเชียร์ สภาพแวดล้อม ขึ้นอยู่กับ...

21 ข้อควรระวัง/ข้อห้าม เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
ห้ามไกล่เกลี่ยคดีความผิดอาญาแผ่นดิน อย่าไกล่เกลี่ย หากการไกล่เกลี่ยจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนและครอบครัว อย่าไกล่เกลี่ย หากใจไม่เป็นกลาง

22 บทส่งท้าย... เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น ให้นึกถึงการไกล่เกลี่ย แทนการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การไกล่เกลี่ย คือการทำให้ทั้งสอง ชนะ-ชนะ ไม่มีใครแพ้ และอย่าทำให้ใครรู้สึกเสียหน้า การไกล่เกลี่ยไม่มีรูปแบบแน่นอน


ดาวน์โหลด ppt โดย... นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google