งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างอะตอม พื้นฐานทฤษฎีอะตอม แบบจำลองอะตอมของ John Dalton

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างอะตอม พื้นฐานทฤษฎีอะตอม แบบจำลองอะตอมของ John Dalton"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างอะตอม พื้นฐานทฤษฎีอะตอม แบบจำลองอะตอมของ John Dalton
การทดลองของ J.J. Thomson ; 1897 การทดลองของ R.A. Milikan ;1909 การทดลองของ E. Rutherford ;1911 ทฤษฎีอะตอมสมัยใหม่ ทฤษฎีแสงของ J.C. Maxwell ทฤษฎีควอนตัมของแสง M. Plank ;1990 แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน ของ N. Bohr ; 1913 สมบัติทวิภาคของสสารและพลังงานของ Louis de Broglie ; 1924 หลักความไม่แน่นอนของ W. Heisenberg ทฤษฎีควอนตัมสมัยใหม่ ของ E. schrodinger เลขควอนตัม ออร์บิตัล ระดับพลังงานของออร์บิตัล การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม

2 ปี 1803 จอห์น ดอลตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นนักเคมีคนแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้      ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ หลายอนุภาค อนุภาคเหล่านี้เรียกว่า อะตอม ซึ่งแบ่งแยกและทำให้สูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้      อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันย่อมมีสมบัติเหมือนกัน มีมวลเท่าๆ กัน แต่มีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ๆ      สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า 1 ชนิด ทำปฏิกิริยากันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวอย่างง่าย

3

4

5

6

7 อิเล็กตรอน นิวเคลียส 1. อะตอมไม่หนาทึบ ภายในมีที่ว่างอยู่มาก 2 ภายในมีอนุภาค ที่มีประจุบวกสูง และมีมวลมาก 3. อนุภาคดังกล่าวขนาดเล็กมากเทียบกับขนาดอะตอม 4. อนุภาคนั้นเรียก นิวเคลียส 5. มีอิเล็กตรอนกระจายอยู่ในว่างที่เหลื่อ

8 ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอมดั้งนี้
1921 Rutherford, Harkins ตั้งสมติฐานเกี่ยวกับนิวตรอน ไม่สามารถทดลองได้ 1932 Chadwick ทดลองและได้รังสีที่คิดว่า (น่าจะเป็นรังสีแกมมา) มาอา คู่รี ทดลองและได้อนุภาคโปรตอน Chadwick ทำการคำณวนหาน้ำหนัก ของนิวตรอนได้ ประมาณ 20 ปี ตั้งยุค Thomson ถึง Rutherford และการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอมดั้งนี้

9 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม atomos atom = แบ่งไม่ได้ (เล็กที่สุดแล้ว)
= แบ่งไม่ได้ (เล็กที่สุดแล้ว) อยู่ตัว ไม่อยู่ตัว

10 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม

11 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม อนุภาค สัญลักษณ์ มวล ประจุ Electron e 9.11 x 10 -31 kg (me) -1 Proton p 1.67 x 10 -27 kg ( mp) +1 Neutron n kg ลองคิดเล่นๆ อัตราส่วนโดยมวลของ e : p : n เป็นเท่าไร ? e : p : n

12 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม atom อนุภาคมูลฐานของอะตอม อนุภาค สัญลักษณ์ มวล
ประจุ Electron e 9.11 x 10 -31 kg (me) -1 Proton p 1.67 x 10 -27 kg ( mp) +1 Neutron n kg อะตอมของธาตุแต่ละชนิดต่างกันตรงไหน? atom 1) จำนวน p 2) จำนวน n 3) จำนวน e Nucleus สรุป อะตอมธาตุต่างชนิดกัน จะมีจำนวนอนุภาคมูลฐาน (p,n) แตกต่างกัน

13 X 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ A Z เลขมวล (mass number)
คือ จำนวน นิวตรอน(n) + โปรตอน(p) X A Z สัญลักษณ์(Symbol) คือ ชื่อย่อของธาตุต่างๆ เลขอะตอม (atomic number) คือ จำนวน โปรตอน(p)

14 X 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ A Z
รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ X A Z ชื่อธาตุนั้น ๆ จำนวนโปรตอน (p) = Z = จำนวนอิเล็กตรอน (e) จำนวนนิวตรอน (n) = A-Z ข้อสังเกตุ p = Z = e เนื่องจากประจุรวมของธาตุเป็นกลาง

15 O 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 16 8
ตัวอย่างที่ 1 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ O 16 8 ชื่อธาตุคือ oxygen จำนวนโปรตอน (p) = 8 = (e) จำนวนนิวตรอน (n) = = 8 ข้อสังเกตุ O เป็นชื่อย่อของธาตุ oxygen หากจำไม่ได้สามารถเปิดดูจากคู่มือ

16 U 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 238 92
ตัวอย่างที่ 2 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ U 238 92 ชื่อธาตุคือ uranium จำนวนโปรตอน (p) = = (e) จำนวนนิวตรอน (n) = = 146

17 O 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม ไอโซโทป 16 8 17 18
รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ O 16 8 17 18 ไอโซโทปของออกซิเจน ไอโซโทป (isotope) คือธาตุชนิดเดึยวกันที่โปรตอนเท่ากัน แต่นิวตรอนต่างกัน

18 C 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 12 6 13 14
ตัวอย่างที่ 4 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ C 12 6 13 14 ไอโซโทปของคาร์บอน ไอโซโทป (isotope) คือธาตุชนิดเดึยวกันที่โปรตอนเท่ากัน แต่นิวตรอนต่างกัน

19 H 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 1 2 3
ตัวอย่างที่ 5 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ H 1 2 3 ไอโซโทปของไฮโดรเจน ไอโซโทป (isotope) คือธาตุชนิดเดึยวกันที่โปรตอนเท่ากัน แต่นิวตรอนต่างกัน

20 1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม

21 ศึกษาอายุของซากสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบ ศึกษาการเจริญเติมโตของพืช
1.1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม 14 ประโยชน์ของไอโซโทป C ศึกษาอายุของซากสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบ ศึกษาการเจริญเติมโตของพืช 14 ครึ่งชีวิต ( Life Time ; t ½ ) ของ คาร์บอน 14 ( C ) = ? ปี

22 = เครื่องมือแกะรอย โครงสร้างอิเล็กตรอนภายในอะตอม
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า = เครื่องมือแกะรอย โครงสร้างอิเล็กตรอนภายในอะตอม

23

24

25 ไฮน์ริช แฮตซ์

26 แสงขาว

27 6.6262

28

29

30 แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน

31

32

33

34

35

36

37

38 กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 16

49 16

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างอะตอม พื้นฐานทฤษฎีอะตอม แบบจำลองอะตอมของ John Dalton

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google