งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนฟื้นฟูผู้ประสพอุทกภัย โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนฟื้นฟูผู้ประสพอุทกภัย โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนฟื้นฟูผู้ประสพอุทกภัย โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

2 พื้นที่การดำเนินงาน ต. ประศุก อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 30 ม. 5 ครัวสายใยรักฯ 11 หมู่บ้าน 1,542 ครอบครัว 5,976 คน 11 หมู่บ้าน 1,542 ครอบครัว 5,976 คน

3 กรอบแนวทางการดำเนินงาน ( 3 สุข ) ( สร้างสุขผู้ประสพภัยกับโครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว ) 1. สุข - สะอาด จัดการ สิ่งแวดล้อม 2. สุข - อนามัย การ ดูแลสุขภาพกาย - ใจ 3. สุข - สันทนาการ คาราวานเสริมสร้างความสุข

4 1. สุข - สะอาด จัดการ สิ่งแวดล้อม 1. การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อม ในบ้าน / วัด / โรงเรียน....... - บ้านสะอาด ภายในและนอกบ้าน / ส้วม - ชุมชนสะอาด แหล่งน้ำท่วมขัง / ตลาด / วัด / โรงเรื้อน / พื้นที่ สาธารณะ ทีม สวล./ คร.

5 2. สุข - อนามัย การดูแล สุขภาพกาย - ใจ การดำเนินการ ในบ้าน / วัด / โรงเรียน 1. เครื่องมือใช้ประกอบการดำเนินการ - จาก FF ของรพ. สต. หมายเหตุ สุขภาพจิต, ผู้พิการ - แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า - บัตรบริการผู้ป่วยและทันตกรรม - แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการ เยี่ยมบ้าน ของ FF - แบบสรุปผลการดำเนินงานหน่วย แพทย์พระราชทาน - ใบรับรองความพิการ - ยา / เวชภัณฑ์ / อุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6 2. สุข - อนามัย การดูแล สุขภาพกาย - ใจ การดำเนินการ บ้าน / วัด / โรงเรียน 2. ทีมงาน 2.1 หน่วยแพทย์พระราชทานบริการด้านสุขภาพ ( กาย - จิต / ฟัน ) ประกอบด้วย แพทย์ / ทันตฯ / พยาบาล /... ของ คปสอ. 6 แห่ง 6 จุด ให้บริการชั่ง นน./ วัดรอบเอว, ส่วนสูง / วัด BP/ ตรวจ โรค / รักษาพยาบาล “ เตรียมยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือ ” - บัตรบริการผู้ป่วย / ทันตกรรม.... - ใบรับรองความพิการ - แบบสรุปผลการดำเนินงานหน่วยแพทย์ พระราชทาน

7 2. สุข - อนามัย การดูแล สุขภาพกาย - ใจ การดำเนินการ บ้าน / วัด / โรงเรียน 2. 2 หน่วยเยี่ยมบ้าน ( สวล./ คร./ สส.) ประกอบด้วย จนท. 2 คน อสม. 2 คน สำรวจ FF/ ชั่ง นน./ วัดส่วนสูง / รอบเอว ให้บริการ ตรวจคัดกรองเบื้องต้น “ เตรียมเครื่องมือ เครื่องชั่ง นน./ สายวัด / เครื่องวัดความดัน ” - จาก FF ของรพ. สต. - แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า - แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการเยี่ยมบ้าน ของ FF

8 การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจุด บริการ - คปสอ. เมือง ม.2,10 วัดสว่าง อารมณ์ ม. 10 - คปสอ. บางระจัน ม.5,9 โรงสี ชุมชน ม.5 - คปสอ. พรหมบุรี ม.4,8 ศาลา เอนกประสงค์ ม.8 - คปสอ. อินทร์บุรี ม.3,7 วัดปลา ไหล ม. 3 - คปสอ. ท่าช้าง ม.6 ศาลาหน้า บ้านกำนัน - คปสอ. ค่ายบางระจัน ม.1,11 ศาลา เอนกประสงค์ ม. 1

9 5. จำนวน อสม./ หลังคา เรือน / ประชากร 6. กำหนดวัน รอแจ้ง จากสำนักพระราชวังฯ 7. สิ่งสนับสนุน ยา


ดาวน์โหลด ppt แผนฟื้นฟูผู้ประสพอุทกภัย โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google