งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดและศิลปะในการร่างหนังสือราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดและศิลปะในการร่างหนังสือราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดและศิลปะในการร่างหนังสือราชการ

2 ข้อเสนอแนะ การร่างหนังสือ

3 ข้อเสนอแนะ การร่างหนังสือ

4 การเขียนหนังสือราชการให้ดี
การเขียนให้ถูกต้อง 1. การเขียนให้ถูกแบบ * ถูกแบบของหนังสือชนิดนั้น * จัดโครงสร้างให้ถูกแบบ * เขียนรายละเอียดให้ถูกแบบ * ใช้ถอยคำให้ถูกต้อง

5 2. การเขียนให้ถูกเนื้อหา
2. การเขียนให้ถูกเนื้อหา * เหตุที่มีหนังสือไป เกิดจาก ผู้มีหนังสือไป บุคคลภายนอก เหตุการณ์ ผู้รับหนังสือ * จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป ความมุ่งหมายที่มีหนังสือไป ประสงค์ให้ผู้รับหนังสือทำอะไร ทำอย่างไร * เตรียมการก่อนเขียนโดย ศึกษาเรื่อง , จับประเด็นของเรื่อง , ย่อเรื่อง

6 3. การเขียนให้ถูกหลักภาษา
3. การเขียนให้ถูกหลักภาษา * รูปประโยค ประโยคประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ ประธาน กริยา กรรม คุณศัพท์ (ขยายประธาน) กริยาวิเศษณ์ (ขยายกริยา) * ความสัมพันธ์ของข้อความ - ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค (มีประโยคเหตุ ต้องมีประโยคผล)

7 การเขียนให้รัดกุม 1. เขียนให้มีลักษณะรัดกุม ดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโหว่ สามารถยืนยันได้แน่นอนในคำที่เขียนนั้น และต้องไม่เขียนยืนยันในสิ่งที่ยืนยันไม่ได้ 2. กรณีที่ไม่อาจยืนยันได้แน่นอนว่าเป็นเช่นนั้นเสมอไป ควรใช้คำในลักษณะแบ่งรับแบ่งสู้ เช่น “โดยปกติ”

8 ไม่ใช้คำซ้ำ คำฟุ่มเฟือย ไม่เขียนวกวน ไม่ใช้ความซ้ำๆ กัน
การเขียนให้กะทัดรัด ไม่ใช้คำซ้ำ คำฟุ่มเฟือย ไม่เขียนวกวน ไม่ใช้ความซ้ำๆ กัน

9 การเขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี
หนังสือติดต่อราชการประเภทที่จะต้องเขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี ซึ่งจะต้องใช้ศิลปะในการเขียนเป็นพิเศษ ดังนี้ * หนังสือตักเตือน หรือตำหนิ * หนังสือตอบปฏิเสธ * หนังสือขอร้อง * หนังสือขอความร่วมมือ * หนังสือขอความช่วยเหลือ

10 การเขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี

11 การเขียน หนังสือราชการ

12 หนังสือราชการมี 6 ชนิด หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อ เป็นหลักฐานในราชการ

13 ชั้นความเร็ว มี 3 ประเภท
ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด

14 ชั้นความลับ มี 3 ชั้น ลับ ลับมาก ลับที่สุด

15 โครงสร้างหนังสือติดต่อราชการ
มี 4 ส่วน 1. ส่วนหัวหนังสือ ประกอบด้วย : * ชื่อเรื่อง * คำขึ้นต้น 2. ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป : * เริ่มต้นด้วยคำที่เหมาะสม * ใช้สรรพนามให้เหมาะสม * อ้างเหตุที่มีหนังสือไปให้ถูก

16 โครงสร้างหนังสือติดต่อราชการ
มี 4 ส่วน 3. ส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป : * เขียนให้ตรงกับลักษณะของเรื่อง * ความมุ่งหมายที่มีหนังสือไป 4. ส่วนท้ายหนังสือ : * คำลงท้าย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา - ตรงกับจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

17 องค์ประกอบของการเขียนหนังสือ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
บทกล่าวนำ เร้าใจ เนื้อหา เข้าใจ บทสรุป ประทับใจ

18 การพิมพ์หนังสือราชการ
การกั้นหน้า ซ้าย-ขวา ในหนังสือราชการ  กั้นหน้าด้านซ้าย (กั้นหน้า) 3 เซนติเมตร – 1.5 นิ้ว  กั้นหน้าด้านขวามือ (กั้นหลัง) 2 เซนติเมตร – 1 นิ้ว (ไม่เคร่งครัดแต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 เซนติเมตร) ขนาดครุฑและขนาดตัวอักษร มี 2 ขนาด คือ  ตราครุฑสูง 3 ซม. ใช้สำหรับการจัดทำ กระดาษตราครุฑ (หนังสือราชการภายนอก)  ตราครุฑสูง 1.5 ซม. ใช้สำหรับการจัดทำ กระดาษบันทึกข้อความ (หนังสือราชการภายใน)

19 การพิมพ์หนังสือราชการ
ตัวอย่าง การพิมพ์หนังสือราชการ

20 รูปแบบ หนังสือภายนอก

21 ตัวอย่าง หนังสือภายนอก

22 รูปแบบ หนังสือภายใน

23 ตัวอย่าง หนังสือภายใน

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดและศิลปะในการร่างหนังสือราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google