งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานธุรกิจ

2 รายงานธุรกิจ ข้อเขียนในวงการธุรกิจที่เสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุการณ์หรือข้อคิดเห็น อาจมีกำหนดการทำที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้

3 เป็นวิธีการที่ใช้ติดต่อกันเกี่ยวกับงาน
รายงานธุรกิจ เป็นวิธีการที่ใช้ติดต่อกันเกี่ยวกับงาน ต้องคำนึงถึง ข้อมูล ความคิดเห็น การตัดสินใจ ข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้อง ใช้ตอบปัญหาสำคัญที่ต้องตัดสินใจ

4 ประโยชน์ของรายงานธุรกิจ
1. ทำให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. เป็นแนวทางในการกำหนดโครงการในอนาคต 4. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้ร่วมงาน 5. เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ 6. เป็นเอกสารอ้างได้

5 ประเภทของรายงาน จำแนกตามหน้าที่ รายงานข้อสนเทศ รายงานการตีความ
รายงานการวิเคราะห์

6 ประเภทของรายงาน จำแนกตามช่วงเวลา รายงานตามวาระ รายงานความก้าวหน้า
รายงานเฉพาะกิจ

7 ประเภทของรายงาน จำแนกตามความสำคัญ รายงานทั่วไป รายงานสำคัญ
รายงานสำคัญพิเศษ

8 ประเภทของรายงาน จำแนกตามความสัมพันธ์ รายงานภายใน รายงานภายนอก

9 รายงานขนาดสั้น ส่วนหน้า - จุดประสงค์ เรื่อง และกระบวนการในการทำรายงาน
ส่วนเนื้อหา - คำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วน ส่วนสรุป - สรุปผลของข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะให้ตัดสินหรือปฏิบัติต่อไป

10 ชนิดของรายงานขนาดสั้น
รายงานเหตุการณ์ รายงานความก้าวหน้า รายงานความเป็นไปได้ รายงานการทดลอง รายงานการทำงานสนาม รายงานเสนอแนะ

11 ขั้นตอนการเสนอแนะ 1. กำหนดจุดประสงค์ 2. กำหนดเกณฑ์วัด 3. กำหนดทางเลือก
4. ประเมินค่าทางเลือก 5. ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

12 รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานแบบบันทึก วัตถุประสงค์แน่ชัด ไม่มีรูปแบบตายตัว มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

13 รายงานในรูปจดหมาย ส่งบันทึกพร้อมแนบเอกสาร อ้างถึงความสัมพันธ์เดิม
พูดถึงรายงานที่จะทำ ให้รายละเอียดหรือข้อเสนอ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอแนวทางการประสานงาน อ้างถึงผลประโยชน์ในอนาคต

14 รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานแบบกรอกข้อความในแบบพิมพ์ รายงานแบบสั้นไม่เป็นทางการ รายงานเป็นทางการขนาดยาว รายงานในรูปบทความหรือบทสัมภาษณ์


ดาวน์โหลด ppt รายงานธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google