งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

2 ระดับการประเมิน ระดับ A+ คะแนน = ศักยภาพสูง และสามารถเป็น แหล่งเรียนรู้ ระดับ A คะแนน = มีศักยภาพดี ระดับ B คะแนน = ศักยภาพปานกลาง ระดับ C คะแนน น้อยกว่า 50 = ขาดความพร้อมต้องเร่ง พัฒนา

3 หมวด ก. การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน)
1. ศักยภาพคณะกรรมการฯ (12 คะแนน) 1.1 มีความรู้ เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน้าที่ 1.2 กรรมการผ่านการพัฒนาความรู้ 1.3 ประชุมคณะกรรมการ (กรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 1.4 มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน (ตามแบบประเมินที่กำหนด)

4 หมวด ก. การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน) ต่อ
2. กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ (9 คะแนน) 2.1 มีการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ของกองทุนฯ 2.2 แผนงาน/โครงการ มีหลักฐานการอนุมัติ จากที่ประชุม 2.3 โครงการ ไม่ขัดต่อระเบียบการใช้เงินกองทุนฯ 2.4 มีหลักฐาน - โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว - มีการทำ MOU (ข้อตกลง) - มีหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน 2.5 งบบริหารจัดการฯ มีบันทึกมติคณะกรรมการ, จ่ายตามระเบียบกองทุน มีหลักฐานการรับ-จ่าย ครบถ้วน

5 หมวด ก. การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน) ต่อ
3. ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลด้านการเงิน (6 คะแนน) 3.1 มีการรายงานด้านการเงินเสนอต่อคณะกรรมการทุกครั้ง 3.2 มีการรายงานใช้จ่ายเงินทุกโครงการ ครบถ้วน ใน Web 3.3 มีการสรุปรายงานการรับ-จ่าย-เงินคงเหลือ ทุกไตรมาส

6 หมวด ก. การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน) ต่อ
4. ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ด้านการดำเนินงานโครงการ ( 3 คะแนน) 4.1 มีการ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการ

7 หมวด ข การมีส่วนร่วม ( 30 คะแนน)

8 หมวด ข. การมีส่วนร่วม (30 คะแนน)
1. การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน ( 13 คะแนน) 1.1 มีคำสั่งบทบาทหน้าที่ ของกคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานที่ชัดเจน 1.2 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 1.3 มีบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 1.4 มีที่ปรึกษากองทุน เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 1.5 คณะกรรมการ อนุกรรมการ มีการประชุม และปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

9 หมวด ข. การมีส่วนร่วม (30 คะแนน) ต่อ
2. การสร้างการรับรู้ ความสนใจของชุมชน (11 คะแนน) 2.1 มีการประกาศทางหอกระจายข่าว ฯลฯ 2.2 มีการเผยแพร่ ทางวิทยุชุมชน, Web ฯลฯ 2.3 มีการสำรวจความพึงพอใจของ ปชช.

10 หมวด ข. การมีส่วนร่วม (30 คะแนน) ต่อ
3. การสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน 3.1 มีการสมทบเงินเข้ากองทุน จาก ปชช. (หลักพัน 1 คะแนน หลักหมื่น 2 คะแนนเต็ม)

11 หมวด ข. การมีส่วนร่วม (30 คะแนน) ต่อ
4. การนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( SRM ) หรือแผนสุขภาพชุมชนมาใช้ในการบริหารจัดการ ( 2 คะแนน) - โดยมีกระบวนการ การจัดทำแผน แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

12 หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน)
หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ 1.1 โรคเบาหวาน 1.2 โรคความดันโลหิตสูง 1.3 ดูแลผู้พิการ 1.4 ดูแลผู้สูงอายุ (ครบ 4 โครงการ/กิจกรรม 5 คะแนนเต็ม

13 หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ
หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ 2. มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ - ศูนย์เด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู ผู้สูงอายุ - ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คนพิการ (ครบ 3 อย่าง = 5 คะแนนเต็ม)

14 หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ
หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ 3. มีการใช้งบประมาณ ในหมวด - สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคนพิการ ร้อยละ 1-3 = 1 คะแนน ร้อยละ 4-6 = 2 คะแนน ร้อยละ = 3 คะแนน ร้อยละ = 4 คะแนน ร้อยละ 15 = 5 คะแนนเต็ม

15 หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ
หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ 4. มีการใช้งบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเงินในบัญชีในปีงบประมาณนั้นๆ ( 8 คะแนนเต็ม) ใช้เงินไม่ถึง 70% = 0 คะแนน ใช้เงิน % = 4 คะแนน ใช้เงิน 75-79% = 6 คะแนน ใช้เงิน 80% = 8 คะแนน

16 หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ
หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ 5. ใช้เงินหมวด สนับสนุนภาคประชาชน ใช้เงินไม่ถึง 30% = 0 คะแนน ใช้เงิน % = 1 คะแนน ใช้เงิน % = 2 คะแนน ใช้เงิน 40% = 3 คะแนน

17 หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ
หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ 6. โครงการมีความสอดคล้อง กับแผนงาน ( 4 คะแนน) 7. มีการรายงานผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ ( 5 คะแนน) - ให้คณะกรรมการรับทราบ - บันทึกผล ใน Web Site น้อยกว่า 50% = % = % =2 70-79% = = % = 5 คะแนน

18 หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ
หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) ต่อ 8. มีการสร้างนวตกรรมด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม - สามารถบอกเล่านวตกรรมได้ - มีเอกสารสรุป - มีการเผยแพร่นวตกรรม - สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ครบ 4 ประเด็น ได้ 5 คะแนนเต็ม

19 สรุป หมวด ก : การบริหารจัดการกองทุน = 30 คะแนน
หมวด ก : การบริหารจัดการกองทุน = 30 คะแนน หมวด ข : การมีส่วนร่วม = 30 คะแนน หมวด ค : ผลลัพธ์ = 40 คะแนน รวม 100 คะแนน ระดับ A+ คะแนน = ศักยภาพสูง และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ระดับ A คะแนน = มีศักยภาพดี ระดับ B คะแนน = ศักยภาพปานกลาง ระดับ C คะแนน น้อยกว่า 50 = ขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google