งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงเรื่อง

2 โครงเรื่อง คือ ลำดับ หรือทิศทางของเหตุการณ์ของเรื่อง ที่วางไว้เป็นกรอบ หรือเป็นแนวทางในการสร้างเรื่อง

3 โครงเรื่อง มักแสดงความขัดแย้งที่เป็นเหตุของเรื่องราวต่างๆ  อาจเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครฝ่าย หนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง  เช่น  พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร ขุนช้างกับขุนแผน ขุนช้างกับพลายงาม  อิเหนากับท้าวกะหมังกุหนิง   เป็นต้น    

4 หรือ   อาจเป็นความขัดแย้งในตัวละครเอง    เช่น   ความรู้สึกสับสนในใจของนางวันทอง

5 การเขียนโครงเรื่อง ก่อนจะทำการเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้เขียนจะต้องทำการเขียนโครงเรื่องก่อน เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจ และคิดว่าจะเขียนประเด็นใดบ้าง แล้วจึงนำมาเรียบเรียงจัดลำดับ

6 ความสำคัญของการเขียนโครงเรื่อง
๑. ช่วยให้ผู้เขียนจัดแนวคิดได้ตรงกับเรื่องที่จะเขียน ๒. ทำให้งานมีเอกภาพไม่ปะปนและออกนอกเรื่อง ๓. ช่วยให้งานเขียนมีสัมพันธภาพมีการลำดับความอย่างมีเหตุผลต่อเนื่อง

7 ประเภทของโครงเรื่อง ๑.โครงเรื่องแบบคร่าวๆ : เป็นเพียงแค่การจดและรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เท่านั้น ๒.การเขียนโครงเรื่องที่เขียนหัวข้อเป็นคำนาม คำกริยา หรือวลี : ประกอบด้วยหัวข้อประเด็นสำคัญโดยใช้คำหรือวลีสั้นๆเพื่อเสนอแนวคิดอย่างกว้างขวาง

8 ประเภทของโครงเรื่อง ๓.การเขียนโครงเรื่องด้วยหัวข้อที่เป็นประโยค : เขียนทั้งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยเป็นประโยคชัดเจน ซึ้งให้รายละเอียดมากกว่าการเขียนเป็นวลีสั้นๆ นิยมใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือ ภาคนิพนธ์

9 ประโยชน์ของการเขียนโครงเรื่อง
ผู้เขียนสามารถอธิบายจุดประสงค์ในการเขียน รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลเพื่อได้บรรลุจุดประสงค์นั้นได้อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและจัดระเบียบเนื้อหา ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเนื้อหา และใจความสำคัญได้ดีขึ้น

10 ตัวอย่าง เรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน
โครงเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะไปอยู่กับชายใด เพราะคนหนึ่งก็รักมาก ส่วนอีกคนก็ดีกับตนมาก

11 โดย นายศิรวัชร จรัสโชค เลขที่ ๒ นายนพกร วงศ์หนองเตย เลขที่ ๓ นายปิยวิช ตันบุรินทร์ทิพย์ เลขที่ ๗ นายธฤต วิประกษิต เลขที่ ๑๓ นายวริศ ศรีทรัพย์ เลขที่ ๓๑ นายนพวงศ์ อานุภาพเสถียร เลขที่ ๓๗ นายกันต์ชญานิน ตันปิชาติ เลขที่ ๓๘


ดาวน์โหลด ppt โครงเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google