งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PERT/CPM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PERT/CPM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PERT/CPM

2

3 รวมระยะเวลา (สัปดาห์)
Activities Predecessor Duration A - 2 B 3 C D A, B 4 E F G D, E 5 H F, G รวมระยะเวลา (สัปดาห์) 25

4 จงเขียนโครงข่ายงานแบบ AOA

5 จงเขียนโครงข่ายงานแบบ AON

6 Using Critical Path Analysis to Make Schedule Trade-offs
A forward pass through the network diagram determines the earliest start and finish dates. A backward pass determines the latest start and finish dates. Float or Slack is the amount of time that an activity can delay without delaying the project

7 Earliest Start and Finish Steps
เวลาเริ่มเร็วที่สุด (Earliest start (ES)) คือเวลาเร็วที่สุดที่กิจกรรมหนึ่งสามารถเริ่มต้นทำได้ โดย สมมติว่ากิจกรรมก่อนหน้าทั้งหมดได้ทำเสร็จแล้ว เวลาสิ้นสุดเร็วที่สุด (Earliest finish (EF)) คือเวลาที่เร็วที่สุดที่กิจกรรมหนึ่งสามารถทำเสร็จได้ เวลาเริ่มช้าที่สุด (Latest start (LS)) คือเวลาที่ช้าที่สุดที่กิจกรรมหนึ่งสามารถเริ่มต้นทำได้ โดยไม่มีผล ทำให้เกิดความล่าช้าแก่โครงการ เวลาสิ้นสุดช้าที่สุด (Latest finish (LF)) คือเวลาที่ช้าที่สุดที่กิจกรรมหนึ่งสามารถทำเสร็จได้ โดยไม่มี ผลทำให้เกิดความล่าช้าแก่โครงการ

8 Earliest Start and Finish Steps
Begin at starting event and work forward ES = 0 for starting activities ES is earliest start EF = ES + Activity time EF is earliest finish ES = Maximum {EF of all immediate predecessors}

9 Latest Start and Finish Steps
Begin at ending event and work backward LF = Maximum EF for ending activities LF is latest finish; EF is earliest finish LS = LF - Activity time LS is latest start LF = Minimum {LS of all immediate successors}

10 Latest Start and Finish Steps
Latest Finish ES LS EF LF Earliest Finish Latest Start Earliest Start Activity Name Activity Duration

11 Activities and Predecessors
Activity Immediate Predecessors Duration (week) A - 2 B 3 C D A, B 4 E F G D, E 5 H F, G

12 Earliest Start and Earliest Finish Times
2 LS of A LS of A = ES of A +2 LS of C = EF of A F H 4 3 7 C 2 4 H C F H E 4 8 2 H 13 2 15 H Start B ES H 3 EF Activity Name =Max(2,3) D H 3 4 7 Activity Duration G H 8 5 13 ES= Max(ES of D, EF of E) = Max(8,7) = 8

13 Latest Start and Latest Finish Times
4 10 3 7 13 ES EF A H 2 C H 2 4 LS LF = Min(LS of E, LS of E) = Min(4,10) = 4 LF = Min(2,4) = 2 H Start H 13 2 15 F H E 4 8 Start Activity Name B H 1 3 4 D H 3 4 7 8 G H 8 5 13 Activity Duration LS = LF- 4

14 Critical Path and Slack Time
Start A B C D F G H 13 2 15 8 5 4 10 3 7 E 1 Slack=0 Slack=6 Slack=1

15 Slack Time Activity ES EF LS LF Slack LS-ES On Critical Path A 2 Y B 3
2 Y B 3 1 4 N C D 7 8 E F 10 13 6 G H 15

16 Activities Predecessor Duration A - 4 B 7 C 8 D 14 E B, C 5 F G D, E 6

17

18

19 การเร่งรัดโครงการ ในบางกรณีผู้บริหารต้องการให้โครงการเสร็จเร็วกว่ากำหนด สามารถทำได้โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เช่น แรงงาน เครื่องจักรมาใช้ในกิจกรรมวิกฤตมากขึ้น เราเรียกการลดเวลาของโครงการโดยการระดมทรัพยากรว่า การเร่งรัดโครงการ (crashing project)

20 ขั้นตอนการเร่งรัดโครงการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาแล้วเสร็จและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปกติของทุกกิจกรรมในโครงการ วิเคราะห์หาเส้นทางวิกฤตเพื่อทราบถึงกิจกรรมวิกฤต รวบรวมค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกิจกรรมวิกฤต 4. เลือกเร่งกิจกรรมวิกฤตที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งงานต่ำสุดก่อนโดยการเร่งรัดทีละหน่วยเวลาจนกว่าจะได้เวลาแล้วเสร็จตามที่ต้องการ

21 เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด/วัน (บาท)
ตัวอย่าง โครงการหนึ่งมีค่าใช้จ่ายปกติวันละ 1,250 บาท กิจกรรม กิจกรรมที่มาก่อน เวลาแล้วเสร็จปกติ เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด/วัน (บาท) A B C D E F - A, B, C 7 11 6 5 10 3 9 2 8 600 400 800 700 900

22

23 ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด/วัน (บาท) จำนวนวันที่เร่งรัดได้
ขั้นตอนการพิจารณาเมื่อเร่งรัดโครงการ หาสายงานวิกฤต คือ C D E F, B E F โครงการใช้เวลาแล้วเสร็จ 24วัน จัดลำดับกิจกรรมวิกฤต ตามค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกิจกรรม กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด/วัน (บาท) จำนวนวันที่เร่งรัดได้ C B E D F 400 600 700 800 900 1 2 3 3.เริ่มเร่งรัดโดยเลือกกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดต่ำสุด ในที่นี้คือกิจกรรม C, B มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด 400, 600 บาท สามารถเร่งได้ 1 วัน โครงการจะแล้วเสร็จใน 23 วัน

24 ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด/วัน (บาท) จำนวนวันที่เร่งรัดได้
ขั้นตอนการพิจารณาเมื่อเร่งรัดโครงการ หาสายงานวิกฤต คือ C D E F, B E F โครงการใช้เวลาแล้วเสร็จ 23วัน จัดลำดับกิจกรรมวิกฤต ตามค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกิจกรรม กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด/วัน (บาท) จำนวนวันที่เร่งรัดได้ C B E D F 400 600 700 800 900 1 2 3 3.เริ่มเร่งรัดโดยเลือกกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดต่ำสุด ในที่นี้คือกิจกรรม E มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด 700 บาท สามารถเร่งได้ 1 วัน โครงการจะแล้วเสร็จใน 22 วัน

25 ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด/วัน (บาท) จำนวนวันที่เร่งรัดได้
ขั้นตอนการพิจารณาเมื่อเร่งรัดโครงการ หาสายงานวิกฤต คือ C D E F, B E F โครงการใช้เวลาแล้วเสร็จ 22วัน จัดลำดับกิจกรรมวิกฤต ตามค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกิจกรรม กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด/วัน (บาท) จำนวนวันที่เร่งรัดได้ C B E D F 400 600 700 800 900 1 3 3.เริ่มเร่งรัดโดยเลือกกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดต่ำสุด ในที่นี้คือกิจกรรม E มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด 700 บาท สามารถเร่งได้ 1 วัน โครงการจะแล้วเสร็จใน 21 วัน

26 ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด/วัน (บาท) จำนวนวันที่เร่งรัดได้
ขั้นตอนการพิจารณาเมื่อเร่งรัดโครงการ หาสายงานวิกฤต คือ C D E F, B E F โครงการใช้เวลาแล้วเสร็จ 21 วัน จัดลำดับกิจกรรมวิกฤต ตามค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกิจกรรม กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด/วัน (บาท) จำนวนวันที่เร่งรัดได้ C B E D F 400 600 700 800 900 1 3 3.เริ่มเร่งรัดโดยเลือกกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดต่ำสุด ในที่นี้คือกิจกรรม F มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด 900 บาท สามารถเร่งได้ 1 วัน โครงการจะแล้วเสร็จใน 20 วัน

27 สรุป เร่งรัดกิจกรรม C 1 วัน ค่าใช้จ่าย บาท เร่งรัดกิจกรรม B 1 วัน ค่าใช้จ่าย บาท เร่งรัดกิจกรรม E 2 วัน ค่าใช้จ่าย ,400 บาท เร่งรัดกิจกรรม F 1 วัน ค่าใช้จ่าย 900 บาท รวม 5 วัน ,300 บาท

28

29

30

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt PERT/CPM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google