งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรชุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรชุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรชุด

2 ประเภทข้อมูลแบบข้อมูลเดี่ยว
ประเภทข้อมูลที่กล่าวมาเป็นแบบข้อมูลแบบเดี่ยว เช่น int, char, float, double ตัวแปรหนึ่งตัวสามารถเก็บข้อมูลได้หนึ่งค่า ถ้าต้องการเก็บข้อมูลหลายค่าจะต้องประกาศตัวแปรหลายตัว 2

3 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลอุณหภูมิของวันต่าง ๆ ใน 1 สัปดาห์ แล้วหาวันที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุด
//ประกาศ float day1, day2, day3, day4, day5, day6, day7; //รับค่า printf(“Enter the temp. of Monday”); scanf(“%f”,&day1); printf(“Enter the temp. of Tuesday”); scanf(“%f”,&day2); ….. printf(“Enter the temp. of Sunday”); scanf(“%f”,&day7); 3

4 //ทดสอบหาวันที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุด
if ((day1 > day2) && (day1 > day3) && ………….. printf(“Monday is the Highest temp. day of this week”); else if ((day2 > day1) && (day3 > day2) && ………….. printf(“Tuesday is the Highest temp. day of this week”); ……… 4

5 ปัญหา ใช้ตัวแปรจำนวนมาก การประกาศและการทดสอบค่อนข้างยาก 5

6 float day1, day2, day3, day4, day5, day6, day7;
30.5 float day[7]; day2 32.9 30.5 day day3 31.5 32.9 day4 29.7 31.5 29.7 day5 30.8 30.8 day6 28.5 28.5 day7 30.1 30.1 6

7 ทั้งหมดเรียก รวมว่า Array day 30.5 day[0] 32.9 day[1] float day[7];
31.5 day[2] ทั้งหมดเรียก รวมว่า Array day 29.7 day[3] 30.8 day[4] 28.5 day[5] 30.1 day[6] 7

8 Array หรือตัวแปรชุด คือ ตัวแปรที่มีการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลหลายค่า และต้องเป็นประเภทข้อมูลแบบเดียวกัน แต่ใช้เพียงชื่อเดียว ข้อมูลแต่ละตัวในกลุ่มนั้น จะเรียกว่า element หรือ cell ในการอ้างถึงข้อมูลจะใช้ index เป็นตัวบอกว่าเป็นตัวแปรที่เก็บค่าเท่าไหร่ในตัวแปรชุดนั้น ค่าของ index เริ่มต้นที่ ___ 8

9 ข้อมูลอยู่ใน array ชื่อ __day____
30.5 day[0] float day[7]; 32.9 day[1] ข้อมูลอยู่ใน array ชื่อ __day____ แต่ละ element เก็บข้อมูลอุณหภูมิที่มีประเภทข้อมูลแบบ __float_____ และมี __7___ element 31.5 day[2] 29.7 day[3] 30.8 day[4] 28.5 day[5] 30.1 day[6] 9

10 30.5 printf(“%d”,day[0]);  __30.5___ day[0] 32.9 printf(“%d”,day[5]);  __28.5___ day[1] printf(“%d”,day[7]);  __error__ 31.5 day[2] printf(“%d”,day[-1]);  _ error _ 29.7 day[3] printf(“%d”,day[0]+day[6]);  _60.6____ 30.8 day[4] printf(“%d”,day[0+6]);  __30.1___ 28.5 day[5] printf(“%d”,day[3]+1);  ___30.7__ 30.1 day[6]

11 การประกาศ ARRAY รูปแบบ ตัวอย่าง int score[10]; datatype varname[size];
…… score[0] score[1] score[_] 11

12 ตัวอย่าง ตัวอย่าง char name[30]; …… name[0] name[1] name[_]
int pw[ ] = {1,5,7,199}; char name[ ] = “Nintendo”; 12

13 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับแถวลำดับ
รูปแบบ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรแถวลำดับ = {ค่าเริ่มต้น}; int num[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; char fname[10] = {‘s’,’w’,’e’,’e’,’t’,’\0’}; char last[10] = “Honey”; int guess[] = {1,2,5,7,9}; int emp[3][7] = {{10,20,30,40,50,60,70}, {11,21,31,41,51,61,71}, {12,22,32,42,52,62,72}}; 13

14 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับแถวลำดับ
char paint[2][5] = {{‘r’,’e’,’d’,’\0’}, {‘p’,’i’,’n’,’k’,’\0’}}; char paint[2][5] = {“red”,“pink”}; int t[2[[3][4] = { { {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12} } {13,14,15,16}, {17,18,19,20}, {21,22,23,24} }; 14

15 เขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็ม 10 จำนวนใส่ในตัวแปร array แล้วแสดงผลทาง
จอภาพ #include <stdio.h> void main() { int data[10]; //input for (int i =0;i<10 ;i++ ) { printf("enter data[%d] : ",i); scanf("%d",&data[i]); } 15

16 printf("\nSave them to array completely\n");
printf("\nRetrieval----->\n"); for (i =0;i<10 ;i++) printf("entered data[%d] : %d\n",I,data[i]); } int i =0; do{ printf("entered data[%d] : %d\n",i,data[i]); i++; } while (i<10); 16

17 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคะแนนสอบย่อย 4 ครั้งจากคีย์บอร์ด และจัดเก็บไว้ในตัวแปรแถวลำดับ จากนั้นคำนวณค่าเฉลี่ยและแสดงผลออกทางหน้าจอ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int score[4],i,sum =0; float avg; for(i=0;i<4;i++) printf(“Enter Number %d”, i); scanf(“%d”,&score[i]); sum += score[i]; } avg = (float)sum/4; printf(“The Average = %.2f\n”,avg); getch(); 17

18 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าอุณหภูมิจากคีย์บอร์ด
จัดเก็บไว้ในตัวแปรแถวลำดับชื่อ temper กี่จำนวนก็ได้ แต่ไม่เกิน 50 จำนวน หยุดป้อนข้อมูลเมื่อป้อนค่าอุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 โดยแต่ละค่าเป็นเลขทศนิยม จากนั้นอ่านค่าอุณหภูมิจากตัวแปรแถวลำดับชื่อ temper คำนวณอุณหภูมิรวม อุณหภูมิเฉลี่ยและแสดงผลออกทางหน้าจอ 18

19 void main() { int count,i,quit = 0,sum=0,min=(1<<15)-1,max=1<<15; // max = , min = 32767 float avg; int temper[50]; printf(“Stopping input data by keying number <= 0 ); for(i=0; quit==0 && i<50;i++) printf(“Pls Enter Temperature %d”,i+1); scanf(“%d”,&temper[i]); if (temper[i] <= 0) quit = 1; } count = i-1; // amount of temperature for(i=0; i<count;i++) sum += temper[i]; if(max < temper[i]) max = temper[i]; if(min > temper[i]) min = temper[i]; avg = (float)sum/(float)count; printf(“Average is %.2f” ,avg ); printf(“Max is %d” ,max ); printf(“Min is %d” ,min ); 19

20 array1[1] = array1[4]; array1[1] = array2[2]; 3 5 1 4 int array1[5] 2
6 9 12 22 int array2[5] array1[1] = array1[4]; array1[1] = array2[2]; 3 1 4 2 6 9 12 22 3 9 1 4 2 6 9 12 22 20

21 ++array1[0]; 3 5 1 4 int array1[5] 2 6 9 12 22 int array2[5]
array2[array1[0]]+2; 4 5 1 3 2 6 9 12 22 3 5 1 4 2 6 9 14 22 21

22 int i = 2; ++array1[i]; --array1[array1[2]]; 3 5 1 4 int array1[5] 2 6
9 12 22 int array2[5] --array1[array1[2]]; 3 4 1 2 6 9 12 22 int i = 2; ++array1[i]; 3 5 2 4 2 6 9 12 22 22

23 error int i = array2[1]; --array1[i]; 3 5 1 4 int array1[5] 2 6 9 12
22 int array2[5] int i = array2[1]; --array1[i]; error 23

24 วันที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุด
เขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิของวันต่าง ๆ ใน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นหา วันที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุด #include <stdio.h> void main() { float day[7]; int i; for (i=0;i<=6;++i) { printf("Enter temperature of day no. %d : ",i); scanf("%f",&day[i]); } 24

25 printf("\n++++++++++++++++\n"); float Htemp = day[0]; int Hday = 0;
for (i=1;i<=6;++i) { if (Htemp < day[i]) { Htemp = day[i]; Hday = i; } printf("\nDay no. %d is the highest temp. day of this week",Hday); 25

26 Array หลายมิติ Array แบบ 2 มิติ Array แบบหลายมิติ 26

27 datatype varname[row_size][col_size];
Array แบบ 2 มิติ ใช้ index 2 ตัวเพื่อระบุจำนวนสมาชิกในแต่ละ row และ column รูปแบบ datatype varname[row_size][col_size]; หน่วยของแถวลำดับ หน่วยความจำ a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3] a[0][4] a[1][0] ... a[2][3] a[2][4] float day[7][4]; ตัวอย่าง int a[3][5]; แถว/สดมภ์ 1 2 3 4 a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3] a[0][4] a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3] a[1][4] a[2][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3] a[2][4] 27

28 = เก็บอุณหภูมิของทุกวันใน 1 เดือน
30.5 day[0] float day[7]; 32.9 day[1] นี่คือ array ที่ใช้เก็บข้อมูลของอุณหภูมิของแต่ละวันใน 1 สัปดาห์ (7 วัน) ถ้าต้องการ array ที่เก็บข้อมูลของทุกวันใน 1 สัปดาห์ (7 วัน) เป็นเวลา 1 เดือน (4 สัปดาห์) = เก็บอุณหภูมิของทุกวันใน 1 เดือน 31.5 day[2] 29.7 day[3] 30.8 day[4] 28.5 day[5] 30.1 day[6] 28

29 ตัวอย่าง float day[4][7]; int sqr[3][3] = { int sqr[][3] = { 1,2,3,
4,5,6, 7,8,9 }; int sqr[][3] = { 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 }; int b [2][2] = {{1,2},{3,4}};

30 หาวันที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุด
ตัวอย่าง เก็บข้อมูลอุณหภูมิของวันต่าง ๆ ในทุกสัปดาห์ของ 1 เดือน หลังจากนั้น หาวันที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุด #include <stdio.h> void main() { float day[4][7]; for (int i=0;i<=3;++i) { printf("\n Week no. %d \n",i); for (int j=0;j<=6;++j) { printf("Enter temp. of day no. %d : ",j); scanf("%f",&day[i][j]); } printf("\n \n"); 30

31 for (int i=0;i<=3;++i) { for (int j=0;j<=6;++j)
float Htemp = day[0][0]; int Hday = 0; int Hweek = 0; for (int i=0;i<=3;++i) { for (int j=0;j<=6;++j) if (Htemp < day[i][j]) { Htemp = day[j][j]; Hday = j; Hweek = i; } printf("\nDay no. % d of Week no. %d is the highest temp. day of this month",Hday,Hweek); 31

32 DATATYPE varname[table_size][row_size][col_size];
Array แบบ 3 มิติ ใช้ index 3 ตัวเพื่อระบุจำนวนสมาชิก รูปแบบ DATATYPE varname[table_size][row_size][col_size]; ตัวอย่าง float day[12][4][7]; ตารางที่ 0 a[0][0][0] a[0][0][1] a[0][0][2] a[0][0][3] a[0][1][0] a[0][1][1] a[0][1][2] a[0][1][3] a[0][2][0] a[0][2][1] a[0][2][2] a[0][2][3] int a[2][3][4]; ตารางที่ 1 a[1][0][0] a[1][0][1] a[1][0][2] a[1][0][3] a[1][1][0] a[1][1][1] a[1][1][2] a[1][1][3] a[1][2][0] a[1][2][1] a[1][2][2] a[1][2][3] 32

33 array ที่ใช้เก็บข้อมูลของอุณหภูมิของแต่ละวันใน 1 สัปดาห์ (7 วัน)
= เก็บอุณหภูมิของทุกวันใน 1 เดือน array ที่เก็บข้อมูลของทุกวันใน 1 สัปดาห์ (7 วัน) เป็นเวลา 1 เดือน (4 สัปดาห์) ตลอด 1 ปี (12 เดือน) = เก็บอุณหภูมิของทุกวันใน 1 ปี int day[7]; int day[4][7]; int day[12][4][7]; 33


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรชุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google