งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม

2 หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม CoPs ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรื่อง รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน รวม ๔๓๔ คน ๑. กองพัสดุ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๒๖ คน ๒. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔๘ คน ๓. สำนักวิจัยและพัฒนา วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๔๑ คน ๔. สำนักเครื่องจักรกล วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๖๑ คน ๕. กองการเงินและบัญชี วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๒๓ คน ๖. ศูนย์เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๒๒ คน ๗. สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๓๐ คน ๘. สำนักกฎหมายและที่ดิน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐ คน ๙. สำนักชลประทานที่ ๙ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐๓ คน ๑๐. สำนักสำรวจและธรณีวิทยา วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๓๐ คน

3 หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม CoPs ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เรื่อง รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รุ่น ๓๗ หน่วยงาน รวม คน รุ่นที่ ๑ รวมทุกสำนักกอง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๖ คน รุ่นที่ ๒ สำนักชลประทานที่ ๑๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน คน รุ่นที่ ๓ เพิ่มเติม กองพัสดุ อื่นๆ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๖ คน

4 อธช.เห็นชอบคู่มือเมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๓ การปรับปรุงคู่มือ

5 ขอความร่วมมือ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับ คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณกรมชลประทาน

6 กฎ-ระเบียบ เกี่ยวกับงานสารบรรณ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ การพิมพ์หนังสือราชการตามแบบท้ายระเบียบ จำนวน ๑๑ แบบ ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ ไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK ,TH Sarabun IT๙)

7 ความหมายของ หนังสือภายในกับภายนอก
ความหมายของ หนังสือภายในกับภายนอก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนังสือภายใน) *ใช้กระดาษ”บันทึกข้อความ” *ออกเลขที่อักษรย่อ”กษ” อื่นๆ -ส่วนราชการที่ไม่ใช่ กษ. -รัฐวิสาหกิจ -เอกชน -ประชาชนทั่วไป (หนังสือภายนอก) *ใช้กระดาษ ”ครุฑ” *ออกเลขที่ อักษรย่อ ”กษ” กรมชลประทาน (บันทึกภายในกรม) *ใช้กระดาษ”บันทึกข้อความ” *ออกเลขที่อักษรย่อ”หน่วยงานในชป” สชป. ๑-๑๗ สำนัก/กอง/กลุ่ม ผู้บริหาร

8 1.การออกเลขที่หนังสือ (คู่มือหน้า8,15,19-34)

9

10 2.การใช้แบบฟอร์มใบปะหน้า (คู่มือหน้า15)

11

12

13 3.การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ระเบียบสำนักนายกฯ)

14 ตัวอย่าง

15 ตัวอย่าง

16 ตัวอย่าง

17 ตัวอย่าง

18 ดาวน์โหลดแผ่นแบบ(Template) มาตรฐานการพิมพ์ ได้ที่ หนังสือเวียน สลก.
* หนังสือภายนอก * หนังสือภายใน * หนังสือประทับตรา * คำสั่ง * รายงาน การประชุม * หนังสือรับรอง ฯลฯ

19 ฝากเจ้าหน้าที่ E-SARABUN
การสร้างเอกสารส่งออกภายนอกในนามกรม * ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง การจัดทำระบบศูนย์รวมการออกเอกสาร * ขอให้ใช้ เมนูคำสั่ง สร้าง/ทะเบียนเอกสารส่งภายใน ตามที่เคยปฏิบัติเดิม *แต่ให้เพิ่มในช่องหมายเหตุว่า “ผอ.สำนัก/กอง/โครงการ ปฏิบัติราชการแทน อธช.”


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google