งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Java Programming Java Structure and Datatype,Variable

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Java Programming Java Structure and Datatype,Variable"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Java Programming Java Structure and Datatype,Variable

2 Java Structure import acm.program.*;
public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() //คำสั่งต่างๆ }

3 เป็นการ import package ที่เราต้องการจะใช้งาน เข้ามาในโปรแกรม
import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() //คำสั่งต่างๆ } เป็นการ import package ที่เราต้องการจะใช้งาน เข้ามาในโปรแกรม (Star ( * ) เป็นการระบุว่าเราจะ import เข้ามาทั้ง package)

4 ประกาศคลาสชนิด public
import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() //คำสั่งต่างๆ } ประกาศคลาสชนิด public (การตั้งชื่อคลาส ต้องเป็นชื่อเดียวกับที่เราตั้งตอนสร้างคลาส)

5 import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() //คำสั่งต่างๆ } เป็น “การสืบทอดคลาส” package acm จะมีการ extends อยู่ 3 คลาสหลักๆ คือ ConsoleProgram , DialogProgram และ GraphicsProgram

6 ขอบเขตของ class import acm.program.*;
public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() //คำสั่งต่างๆ } ขอบเขตของ class

7 method นี้ จะเป็น method หลักในการ run program
import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() //คำสั่งต่างๆ } เป็นการประกาศ method method นี้ จะเป็น method หลักในการ run program

8 ขอบเขตของ method import acm.program.*;
public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() //คำสั่งต่างๆ } ขอบเขตของ method

9 คำสั่งที่ใช้เพื่อแสดงผล
print -> ใช้เพื่อแสดงผล โดยไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ หลังแสดงผลเสร็จ println -> ใช้เพื่อแสดงผล โดยขึ้นบรรทัดใหม่ หลังแสดงผลเสร็จ

10 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 1 import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ println("Hello ,world !! ^^"); }

11 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 1 import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ println("Hello ,world !! ^^"); } Hello ,world !! ^^

12 การต่อสตริง สามารถเอาข้อความมาต่อกันได้ โดยใช้เครื่องหมาย + คั่น

13 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 2 import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { println(“Hello ,” + “World.”); }

14 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 2 Hello, World. import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { println(“Hello ,” + “World.”); } Hello, World.

15 Datatype , Variable int เก็บข้อมูลประเภทจำนวนเต็ม
double เก็บข้อมูลประเภทจำนวนจริง เช่น ทศนิยม char เก็บข้อมูลประเภทอักขระ String เก็บข้อมูลประเภทข้อความ boolean เก็บ true or false

16 กฎการตั้งชื่อตัวแปร ชื่อต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข $ หรือ _
ชื่อห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข สามารถตั้งชื่อยาว ๆ ได้ ชื่อตัวอักษรตัวเล็กกับตัวใหญ่ถือว่าต่างกัน ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวนของภาษาจาวา

17 คำสงวนในภาษา Java

18 รูปแบบการประกาศตัวแปร
แบบไม่กำหนดค่าเริ่มต้น datatype name; แบบกำหนดค่าเริ่มต้น datatype name = initial value;

19 ตัวอย่างการประกาศตัวแปร
int a = 4; double b = 3.5; char c = 'A'; String d = "Hello"; boolean e = true;

20 ตัวอย่างการแสดงผลตัวแปร
println(ชื่อตัวแปร); ได้เลย โดยไม่ต้องอยู่ใน double quote ตัวอย่างการแสดงผลตัวแปร int a = 4; println(a);

21 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); }

22 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 x = ? import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); } x = ?

23 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 x = ? y = 3.5 import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); } x = ? y = 3.5

24 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 x = 10 y = 3.5 import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); } x = 10 y = 3.5

25 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 x = 10 y = 3.5 3.5 import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); } x = 10 y = 3.5 3.5

26 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 x = 10 y = 3.5 3.5 10 import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); } x = 10 y = 3.5 3.5 10

27 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 4 import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { String a = "Hello ,"; String b = "world."; println(“Hello ,” + “World.”); }

28 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 4 a = “Hello ,” import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { String a = "Hello ,"; String b = "world."; println(a+b); } a = “Hello ,”

29 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 4 a = “Hello ,” b = "world." import acm.program.*;
public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { String a = "Hello ,"; String b = "world."; println(a+b); } a = “Hello ,” b = "world."

30 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 4 a = “Hello ,” b = "world." Hello ,world.
import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { String a = "Hello ,"; String b = "world."; println(a+b); } a = “Hello ,” b = "world." Hello ,world.

31 ขอบเขตของตัวแปร ตัวแปร จะมีอยู่แค่ในปีกกาที่มันถูกประกาศขึ้น ถ้าหลุดจากปีกกานั้นแล้ว ตัวแปรจะหายไปจาก memory ทำให้แบ่งได้เป็น 2 แบบ หลักๆ ดังนี้ Global variable -> การประกาศตัวแปรใน class แต่ นอก method ทำให้สามารถเรียกใช้ตัวแปรได้จากทุกส่วนของโปรแกรม Local variable -> การประกาศตัวแปรใน method ทำให้สามารถเรียกใช้ตัวแปรได้แค่ภายในขอบเขตของ method นั้นๆ

32 ตัวอย่างโปรแกรมที่ error
import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; } println(x);

33 ตัวอย่างโปรแกรมที่ error
import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; } println(x); x = 10;

34 ตัวอย่างโปรแกรมที่ error
import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; } println(x); error !!! ไม่พบตัวแปร x

35 ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ error
import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; println(x); } String a =“end of program”; println(a);

36 ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ error
import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; println(x); } String a =“end of program”; println(a); x = 10;

37 ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ error
import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; println(x); } String a =“end of program”; println(a); x = 10; 10

38 ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ error
import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; println(x); } String a =“end of program”; println(a); a = “end of program” 10

39 ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ error
import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; println(x); } String a =“end of program”; println(a); a = “end of program” 10 end of program

40 Thank You Template from DPU. ^^


ดาวน์โหลด ppt Java Programming Java Structure and Datatype,Variable

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google