งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การออกแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การออกแบบ

2 หลักเกณฑ์การออกแบบ ส่วนสัด ความสมดุล ความแตกต่าง ลีลา ความมีเอกภาพ
  ส่วนสัด   ความสมดุล ความแตกต่าง    ลีลา    ความมีเอกภาพ   ความผสมกลมกลืน   การจัดวางรูปร่าง

3 การใช้ภาพประกอบ การใช้ภาพตัดตกแต่ง ขนาดของภาพ การบังภาพ
การคัดเลือกภาพ/การจัดเรียงภาพ การจัดภาพขนาดเล็กให้รวมเป็นกลุ่มให้รวมเป็นกลุ่ม การเร้าความสนใจ/ทำให้ภาพมีความต่อเนื่อง ทำให้ส่วนสำคัญของภาพเป็นที่น่าสนใจ/ใช้คำอธิบายประกอบภาพ

4 การใช้สีในการพิมพ์ การใช้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ภาพสี่สีกับการพิมพ์ที่สองพิพม์ขึ้น การเลือกใช้สี   เทคนิคการใช้สีหลายสีโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย

5 หลักการออกแบบการออกแบบมีหลักการพื้นฐาน
โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทเรียนเรื่อง “ องค์ประกอบศิลป์ ” คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้าหนัก สี และพื้นผิว นามาจัดวาง เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยมีหลักการ ดังนี้ 1. ความเป็นหน่วย (Unity) - คานึงถึงงานทั้งหมดให้อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน เป็นกลุ่มก้อน หรือมีความ สัมพันธ์กัน ทั้งหมดของงานนั้นๆ

6 หลักการออกแบบ2. ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing)
1.ความสมดุลในลักษณะเท่ากัน (Symmetry Balancing) ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง 2 ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน (Non-symmetry Balancing) ความสมดุล ที่เกิดในลักษณะที่แตกต่างกันได้ 3จุดศูนย์ถ่วง (Gravity Balance) การทรงตัวของวัตถุสิ่งของนั่นเอง

7 หลักการออกแบบ3. ความสัมพันธ์ทางศิลปะ ( Relativity of Arts)
3.1 การเน้นหรือจุดสนใจ ( Emphasis or Centre of Interest) 3.2 จุดสาคัญรอง ( Subordinate) 3.3 จังหวะ (Rhythm) 3.4 ความต่างกัน (Contrast) 3.5 ความกลมกลืน (Harmonies)

8 กราฟิก “กราฟิกหมายถึงภาพลายเส้นหรือภาพที่เกิดจากการวัด
จากการขีดเขียนที่แสดงด้วยตารางหรือแผนภาพ การวาดเขียนหรือการระบายสี การสร้างงานศิลปะบนพื้นระนาบหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า งานกราฟิกหมายถึงกระบวนการออกแบบต่างๆในสิ่งที่เป็นวัสดุ 2 มิติ

9 การออกแบบที่ดีนั้นควรจะคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1.รูปแบบที่สร้างสรรค์ 2.มีความงามที่น่าสนใจ 3.สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย 4.เหมาะสมกับวัสดุ 5.สอดคล้องกับการผลิต

10 ส่วนประกอบของการออกแบบคือ
1.จุด (DOT) 2.เส้น (LINE) 3.รูปร่างและรูปทรง (SHAPE AND FORM) 4.มวลและปริมาตร (MASS AND VOLUME) 5.ลักษณะผิว (TEXTURE) 6.บริเวณว่าง (SPACE) 7 .สี (COLOR) 8.น้ำหนักสี (VALUES)

11 การออกแบบโลโก้ การออกแบบโลโก้หลักการพื้นฐานในการออกแบบโลโก้มีดังนี้ * โลโก้ต้องสื่อตัวตน ได้* โลโก้ต้องเป็นที่จดจา* โลโก้ต้องสื่อได้แม้ไม่ได้ใช้สีสัน* โลโก้ต้องสื่อได้แม้ขนาด เล็กๆ


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google