งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานในห้องสมุดเฉพาะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานในห้องสมุดเฉพาะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานในห้องสมุดเฉพาะ
การบริหารจัดการงบประมาณ

2 การจัดทำงบประมาณในห้องสมุดเฉพาะฯ
1. การแจกแจงงบประมาณแต่ละรายการ (List item budget) 2. การจัดทำงบประมาณแบบก้อน (Lump sum budget) 3. การจัดทำงบประมาณแบบสูตร (Formula budget) 4. การจัดทำงบประมาณโดยแยกเป็นแต่ละงานหรือโครงการของห้องสมุด (Program budget)

3 การจัดทำงบประมาณในห้องสมุดเฉพาะฯ
1. การแจกแจงงบประมาณแต่ละรายการ (List item budget) เงินเดือน ,000 ค่าหนังสือวารสาร 55,000 ค่าวัสดุสำนักงาน 15,000 ค่าใช้สอยอื่นๆ 10,000

4 การจัดทำงบประมาณในห้องสมุดเฉพาะฯ
2. การจัดทำงบประมาณแบบก้อน (Lump sum budget) งบประมาณห้องสมุด 1,500,000

5 การจัดทำงบประมาณในห้องสมุดเฉพาะฯ
3. การจัดทำงบประมาณแบบสูตร (Formula budget) ตามจำนวนผู้ใช้ ตามสัดส่วนสาขาวิชา

6 การจัดทำงบประมาณในห้องสมุดเฉพาะฯ
4. การจัดทำงบประมาณโดยแยกเป็นแต่ละงานหรือโครงการของห้องสมุด (Program budget) รายการ งานบริการสารสนเทศ งานจัดระบบทรัพยากรฯ เงินเดือน 100,000 200,000 ค่าวัสดุสำนักงาน 50,000 60,000 รายจ่ายอื่นๆ 30,000 40,000 รวม 180,000 300,000

7 การจัดทำงบประมาณในห้องสมุดเฉพาะฯ
การเตรียมการจัดทำงบประมาณ 1. ศึกษาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบริการสารสนเทศ หรือทรัพยากรสารสนเทศ 2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดทำงบประมาณ 3. การพิจารณาปัจจัยภายนอก

8 รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายของห้องสมุด
1. เงินเดือน 2. ทรัพยากรสารสนเทศ 2.1 ทรัพยากรประเภทตีพิมพ์ หนังสือ วารสาร คู่มือบริการที่เป็นสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศเบ็ดเตล็ด

9 รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายของห้องสมุด
2.2 บริการฐานข้อมูลจากภายนอก ฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ ฐานข้อมูลซีดีรอม สมาชิกข่ายงานบรรณานุกรม ค่าซอฟต์แวร์

10 รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายของห้องสมุด
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเอง 4. บริการจากแหล่งภายนอก 5. งบประมาณรายการอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ห้องสมุด วัสดุสำนักงาน ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานในห้องสมุดเฉพาะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google