งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 ทฤษฎีนิเทศ ศาสตร์ และการศึกษา ตัวแปร

2 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น งานวิจัยด้าน มนุษยศาสตร์ งานวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ งานวิจัยด้าน สังคมศาสตร์

3 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น ทฤษฎี คือ ชุดของคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งต่างๆ ( ตัวแปร ) เป็นคำอธิบายว่า “ ทำไม ” และ “ อย่างไร ” (Why/How)

4 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น กระบวนทัศน์ / ภูมิ ปัญญา (Paradigm/Wisdo m) ผ่านการทดสอบมา ยาวนาน (Endurance) ทฤษฎี (Theory) คำอธิบาย (Explanation) แบบจำลอง (Model) Time-Space Free สมมุติฐาน (Hypothesis) Time-Space Bound whyhow Relation

5 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น กลุ่มทฤษฎี Media- Centric Non-Centric Social-Centric Reflection Theory Impact/Effect Theory Social Functionalism Social Learning Theory Uses & Gratification Approach Toronto SchoolSemiologyNormative Theory Moderate Effect Paradigm Cultural Studies Political Economic of Media

6 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น Impact/Effect Theory  เลนิน & ฮิตเลอร์  S ฉลาดกว่า R  ให้ความถี่มาก Impact ก็สูง  K (Knowledge ความรู้ ) – A (Attitude ทัศนคติ ) – P (Practice พฤติกรรม )

7 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น Social Learning Theory  SLT ระยะยาว IMPACT ระยะสั้น  รักเด็ก  Role Model ต้นแบบ  K (Knowledge ความรู้ ) – A (Attitude ทัศนคติ ) – P (Practice พฤติกรรม )

8 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น Toronto เน้น C เน้น เทคโนโลยี การหล่อรวม สื่อ Globalization

9 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น Moderated Effective paradigm วงจรกลับของ สื่อมวลชน Agenda Setting 2 step flow communication Spiral & Silence

10 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น Reflection โลกจริง สะท้อนโลก สื่อ Social Power อำนาจสัมพันธ์ กับภาพในสื่อ Stereotype บทบาท MC ตอกย้ำภาพเดิม – หมอชาย / พยาบาลหญิง เสนอทางเลือก - คนแก่ หัวใจไฮเทค เปลี่ยนภาพเดิม – ยืดอก พกถุง

11 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น Functionalism หน้าที่ ของสื่อ Soft Power อำนาจ สื่ออยู่ที่ ใคร หน้าที่ ของสื่อ ต่อสังคม

12 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น UG Need & Motive สื่อมี หลากหลาย MC เป็นแค่ choice พอใจก็ใช้ ไม่พอใจก็ เปลี่ยน การเปิดรับ สื่อ

13 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น Normative สื่อมีพลัง มาก ควบคุม กำกับ ป้องกัน ดูแล ส่งเสริม โลกความ จริง โลกอุดมคติ สื่อเลือกข้าง

14 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น Pol. Econ. สังคมเป็นแกน การครอบงำ รสนิยม Commodification อุดมการณ์ / อำนาจ

15 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สัญญะ Sign Construct Destruct Restruct Code Conno/Deconno บริบทบังคับ ความหมาย

16 สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 3/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น Culture Birmingham School Hybrid Com. Culture Identity ต่อสู้ / ต่อรอง กระบวนการ ทาง วัฒนธรรม ผลิต ผลิตซ้ำ บริโภค


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google