งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กพิเศษ” โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กพิเศษ” โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กพิเศษ” โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

2 แนวทางการส่งต่อเด็กพิเศษ โรงพยาบาลวานรนิวาส

3 เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนมา โรงพยาบาล
1. เอกสารใบยินยอมจากผู้ปกครอง 2. ผลการเรียนเทอมสุดท้าย 3. ผลการคัดกรองจากครู 4. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก

4 การติดต่อประสานงาน คุณ กัณนิกา อัคราช (คุณจุ๋ม) 0890719945
- เพื่อความสะดวกโทรนัดก่อนล่วงหน้าเพื่อนัดวันมารับบริการ โดย ประสาน กับ คุณ กัณนิกา อัคราช (คุณจุ๋ม) คุณ กมลพร คำประชา (คุณมล) ** ในวันและเวลาราชการ - โรงเรียนทำหนังสือราชการส่งมาที่ ผอ.รพ.วานรนิวาส เพื่อเป็น หลักฐาน

5 ขั้นตอนการตรวจประเมินเชาวน์ปัญญา
ขั้นตอน 1 ลงทะเบียนรับบริการของโรงพยาบาลโดยใช้ สำเนา ทะเบียนบ้านของเด็ก ณ จุดลงทะเบียน ขั้นตอนที่ 2 - ในการทดสอบใช้เวลาในการทดสอบ นาที/คน 1 วัน สามารถตรวจประเมินเชาวน์ปัญญาได้ 6 คน/วัน ***แจ้งวันนัดพบกุมารแพทย์เพื่อขอเอกสารแสดงความคิดเห็นแพทย์ และรายงานผลทางจิตวิทยา

6 ขั้นตอนในการพบกุมารแพทย์
ขั้นเตรียมตัวเพื่อพบแพทย์ เด็กที่ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา แล้ว ผู้ปกครองเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กพิเศษ ขั้นตอนแรก ลงทะเบียนรับบริการของโรงพยาบาลโดยใช้ สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก รอพบกุมารแพทย์

7 รร.คัดกรองเด็ก ด้วยแบบประเมินทางการศึกษา
สรุปรายชื่อ ชั้นเรียน ให้ผู้บริหาร รร.ทราบ จำนวน ขออนุมัติดำเนินการพาเด็กไปตรวจ ขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อนำเด็กไปตรวจ เป็นลายลักษณ์อักษร โทรประสานนักจิตวิทยา แจ้งจำนวนเด็กที่คัดกรองพบปัญหาการเรียน การเรียนรู้ เพื่อขอรับวันนัดหมายที่จะพามาตรวจ รร.ทำหนังสือราชการส่งมาที่ ผอ.รพ. เพื่อเป็นหลักฐาน ผลงานของทาง รร. เตรียมเอกสารหลักฐาน 4 อย่าง * พาเด็กมาตรวจทางจิตวิทยาตามวัน เวลาที่นัดหมาย พาเด็กและผู้ปกครองมาพบกุมารแพทย์เพื่อรับเอกสารทางการแพทย์ * การตรวจทางจิตวิทยา การทดสอบความสามารถทางเชาว์ปัญญา ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ภาวะสมาธิสั้น ปัญหาอารมณ์พฤติกรรม

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กพิเศษ” โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google